ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจคำศัพท์ และการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจคำศัพท์ และการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง
นักวิจัย : ภาสนีย์ รักษาพราหมณ์
คำค้น : การอ่านขั้นประถมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิตรวัลย์ โกวิทวที , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18661
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจคำศัพท์ และการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2. เพื่อเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทั้งเรื่องความเข้าใจคำศัพท์ และการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) ปีการศึกษา 2523 ซึ่งจัดแบ่งห้องเรียนตามระดับความสามารถ วิธีดำเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบทดสอบความเข้าใจคำศัพท์ 95 ข้อ และ การอ่านจับใจความ 50 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง และได้วิเคราะห์ข้อสอบก่อนนำไปใช้จริง แบบทดสอบทั้งสองชุดนี้อยู่ในเกณฑ์ง่าย แต่มีอำนาจจำแนกสูง แบบทดสอบความเข้าใจคำศัพท์ มีค่าความเที่ยง 0.735 แบบทดสอบการอ่านจับใจความมีความเที่ยง 0.736 ผู้วิจัยได้นำแบบทดสอบทั้งสองชุดนี้ไปทดสอบกับตัวอย่างประชากรที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) จำนวน 243 คน แล้วนำคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยความสามารถในการเข้าใจคำศัพท์ หาตำแหน่งเปอร์เซนไตล์ของคะแนนความสามารถในเรื่องการอ่านจับใจความ หาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างคะแนนความเข้าใจคำศัพท์ และการอ่านจับใจความ เปรียบเทียบสัมฤทธิผลความเข้าใจคำศัพท์ และการอ่านจับใจความ ของนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว แล้วทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยแต่ละคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิเคราะห์ 1.โดยเฉลี่ยแล้วนักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในเรื่องความเข้าใจคำศัพท์ และการอ่านจับใจความอยู่ในเกณฑ์ดี 2.ค่าสัมประสิทธิ์แห่งสหสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจคำศัพท์ และการอ่านจับใจความ มีค่าเท่ากับ 0.627 ที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 3.ผลจากการเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทั้งความเข้าใจคำศัพท์ และการอ่านจับใจความ ของนักเรียนระหว่างกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน ที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 ปรากฏว่า 3.1 นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันทั้งในเรื่องความเข้าใจคำศัพท์ และการอ่านจับใจความ คือ ป. 2/1 (กลุ่มเก่ง) สูงกว่า ป.2/2 (กลุ่มอ่อน) ป. 2/3 (กลุ่มกลาง) สูงกว่า ป.2/2 (กลุ่มอ่อน) 3.2 นักเรียนที่มีความสามารถไม่แตกต่างกันทั้งในเรื่องความเข้าใจคำศัพท์ และการอ่านจับใจความ คือ ป. 2/1 (กลุ่มเก่ง) กับ ป. 2/3 (กลุ่มกลาง) ป. 2/1 (กลุ่มเก่ง) กับ ป. 2/5 (กลุ่มกลาง) ป. 2/1 (กลุ่มเก่ง) กับ ป. 2/6 (กลุ่มกลาง) ป. 2/1 (กลุ่มเก่ง) กับ ป. 2/7 (กลุ่มกลาง) ป. 2/4 (กลุ่มกลาง) กับ ป. 2/2 (กลุ่มอ่อน) ป. 2/3 (กลุ่มกลาง) กับ ป. 2/5 (กลุ่มกลาง) ป. 2/3 (กลุ่มกลาง) กับ ป. 2/6 (กลุ่มกลาง) ป. 2/4 (กลุ่มกลาง) กับ ป. 2/7 (กลุ่มกลาง) ป. 2/5 (กลุ่มกลาง) กับ ป. 2/6 (กลุ่มกลาง) ป. 2/5 (กลุ่มกลาง) กับ ป. 2/7 (กลุ่มกลาง) ป. 2/6 (กลุ่มกลาง) กับ ป. 2/7 (กลุ่มกลาง) 3.3 บางห้องมีลักษณะไม่เป็นไปตามนี้ คือ มีความแตกต่างกันในเรื่องความเข้าใจคำศัพท์ แต่ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องการอ่านจับใจความ ห้องที่มีสัมฤทธิผลในเรื่องความเข้าใจคำศัพท์สูง คือ ป. 2/1 (กลุ่มเก่ง) สูงกว่า ป. 2/4 (กลุ่มกลาง) ป. 2/5 (กลุ่มกลาง) สูงกว่า ป. 2/2 (กลุ่มอ่อน) ป. 2/6 (กลุ่มกลาง) สูงกว่า ป. 2/2 (กลุ่มอ่อน) ป. 2/3 (กลุ่มกลาง) สูงกว่า ป. 2/4 (กลุ่มกลาง) ป. 2/3 (กลุ่มกลาง) สูงกว่า ป. 2/7 (กลุ่มกลาง) ป. 2/5 (กลุ่มกลาง) สูงกว่า ป. 2/4 (กลุ่มกลาง) ข้อเสนอแนะ ควรจะได้มีการวิจัยต่อไปในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจคำศัพท์ และการอ่านจับใจความในชั้นอื่น ๆ ของระดับชั้นประถมศึกษา และในระดับชั้นมัธยมศึกษา

บรรณานุกรม :
ภาสนีย์ รักษาพราหมณ์ . (2524). ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจคำศัพท์ และการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาสนีย์ รักษาพราหมณ์ . 2524. "ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจคำศัพท์ และการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาสนีย์ รักษาพราหมณ์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจคำศัพท์ และการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
ภาสนีย์ รักษาพราหมณ์ . ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจคำศัพท์ และการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.