ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำจัดคลอร์ไพริฟอสโดยใช้จอก Pistia stratiotes และแหนเป็ด lemna minor

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำจัดคลอร์ไพริฟอสโดยใช้จอก Pistia stratiotes และแหนเป็ด lemna minor
นักวิจัย : พิชามญชุ์ ประเสริฐทรัพย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นัยนันทน์ อริยกานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18159
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการกำจัดคลอร์ไพริฟอสด้วยวัชพืชน้ำ 2 ชนิด คือจอก (Pistia stratiotes) และแหนเป็ด (Lemna minor) ซึ่งเป็นการใช้ความสามารถของวัชพืชน้ำที่พบได้ง่ายในประเทศไทย ที่สามารถดูดดึงคลอร์ไพริฟอสจากน้ำที่มีการปนเปื้อนได้ จากการศึกษาพบว่าในสภาวะที่ไม่มีคลอร์ไพริฟอส อัตราการเจริญเติบโตของแหนเป็ดจะมีค่ามากกว่าจอก ในทางตรงข้ามในสภาวะที่มีคลอร์ไพริฟอส 1 มิลลิกรัมต่อลิตร อัตราการเจริญเติบโตของพืชทั้งสองชนิดจะลดลง ค่าคงที่ของอัตราการหายไปของคลอร์ไพริฟอสในสารละลายในชุดควบคุม (ไม่มีพืช) ชุดที่มีจอก และชุดที่มีแหนเป็ด มีค่าเท่ากับ 3.04 15.03 และ 19.16 ไมโครกรัมต่อชั่วโมง ตามลำดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) ความสามารถในการสะสมคลอร์ไพริฟอสของพืชทั้งสองชนิดมีค่ามากที่สุดในวันที่ 3 ของการทดลอง โดยมีค่าเท่ากับ 823 และ 1375 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม น้ำหนักแห้ง และมีค่าเท่ากับ 68 และ 72 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักสด ตามลำดับ และมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) จากการศึกษาในเรือนทดลอง พบว่าแหนเป็ดมีประสิทธิภาพในการกำจัดคลอร์ไพริฟอสในน้ำได้มากกว่าจอก

บรรณานุกรม :
พิชามญชุ์ ประเสริฐทรัพย์ . (2552). การกำจัดคลอร์ไพริฟอสโดยใช้จอก Pistia stratiotes และแหนเป็ด lemna minor.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิชามญชุ์ ประเสริฐทรัพย์ . 2552. "การกำจัดคลอร์ไพริฟอสโดยใช้จอก Pistia stratiotes และแหนเป็ด lemna minor".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิชามญชุ์ ประเสริฐทรัพย์ . "การกำจัดคลอร์ไพริฟอสโดยใช้จอก Pistia stratiotes และแหนเป็ด lemna minor."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
พิชามญชุ์ ประเสริฐทรัพย์ . การกำจัดคลอร์ไพริฟอสโดยใช้จอก Pistia stratiotes และแหนเป็ด lemna minor. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.