ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาของครูชั้นประถมปีที่หนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในการสอนวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาของครูชั้นประถมปีที่หนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในการสอนวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
นักวิจัย : นวลพรรณ จันทนาคร
คำค้น : ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน , ภาษาไทย -- หลักสูตร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17944
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูชั้นประถมปีที่ ๑ ในกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา และสังกัดกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับปัญหาในการสอนวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ วิธีดำเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการสอนวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ ซึ่งมี ๓ ด้าน คือด้านอาคารสถานที่และแหล่งบริการทางวิชาการ ด้านหลักสูตรและวัสดุหลักสูตร ด้านแผนการสอนภาษาไทยพร้อมทั้งส่วนประกอบต่างๆของแผนการสอนภาษาไทยโดยมีลักษณะคำถามเป็นแบบเขียนเครื่องหมาย แบบเติมคำหรือข้อความ แบบมาตราส่วนประเมินค่า และแบบปลายเปิด ตัวอย่างประชากรเป็นครูชั้นประถมปีที่ ๑ โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ๑๐๐ คน และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๐ คน จากโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ๓๒ โรง และสังกัดกรุงเทพมหานคร ๗๑ โรง นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการสอนวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ โดยการทดสอบค่าซี (z-test) สรุปผลการวิจัย ๑. ครูชั้นประถมปีที่ ๑ โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา และสังกัดกรุงเทพมหานครมีปัญหาในการสอนวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ ในด้านอาคารสถานที่และแหล่งบริการทางวิชาการ ๘ เรื่อง และเป็นปัญหาเฉพาะของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๖ เรื่อง ด้านหลักสูตรและวัสดุหลักสูตร มีปัญหาเฉพาะของครูโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาเพียง ๑ เรื่อง และด้านแผนการสอนภาษาไทยและส่วนประกอบต่างๆของแผนการสอนภาษาไทย ๖ เรื่อง เป็นปัญหาเฉพาะของครูโรงเรียนกรมสามัญศึกษา ๒ เรื่อง และของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๒ เรื่อง เรื่องที่เป็นปัญหาของครูทั้งสองสังกัด คือ ความไม่เพียงพอของห้องพักครู เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายสไลด์ การจัดมุมหนังสือ การสอนซ่อมเสริม โครงการแนะแนว ความไม่มีเวลาเพียงพอในการจัดกิจกรรม การจัดหาและสร้างสื่อการเรียนตามที่กำหนดทำได้ยาก ความไม่มีเวลาเพียงพอในการสร้างสื่อการเรียน สภาพการเก็บรักษาสื่อการเรียนยังไม่เหมาะสม และโรงเรียนขาดงบประมาณด้านสื่อการเรียน ๒. ครูชั้นประถมปีที่ ๑ โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา และสังกัดกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นส่วนใหญ่แตกต่างกันที่ระดับความมีนัยสำคัญ .๐๕ ในด้านอาคารสถานที่และแหล่งบริการทางวิชาการ ๓. ครูชั้นประถมปีที่ ๑ โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาและสังกัดกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันที่ระดับความมีนัยสำคัญ .๐๕ ในด้านหลักสูตรและวัสดุหลักสูตร ๔. ครูชั้นประถมปีที่ ๑ โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา และสังกัดกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นบางส่วนแตกต่างกันที่ระดับความมีนัยสำคัญ .๐๕ และบางส่วนไม่แตกต่างกันที่ระดับความมีนัยสำคัญ .๐๕ ในด้านแผนการสอบสอนภาษาไทยพร้อมทั้งส่วนประกอบต่างๆของแผนการสอนภาษาไทย

บรรณานุกรม :
นวลพรรณ จันทนาคร . (2524). ปัญหาของครูชั้นประถมปีที่หนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในการสอนวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นวลพรรณ จันทนาคร . 2524. "ปัญหาของครูชั้นประถมปีที่หนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในการสอนวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นวลพรรณ จันทนาคร . "ปัญหาของครูชั้นประถมปีที่หนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในการสอนวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
นวลพรรณ จันทนาคร . ปัญหาของครูชั้นประถมปีที่หนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในการสอนวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.