ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบเรื่อง พระรถ-เมรี ฉบับต่าง ๆ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบเรื่อง พระรถ-เมรี ฉบับต่าง ๆ
นักวิจัย : นันทพร พวงแก้ว
คำค้น : พระรถ-เมรี , วรรณกรรมพื้นบ้านไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : คมคาย นิลประภัสสร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : 9745635863 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17840
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะรวบรวมและศึกษาเรื่อง พระรถ-เมรี ในประเทศไทย ทั้งที่เป็นวรรณกรรมลายลักษณ์และวรรณกรรมมุขปาฐะ รวมทั้งนิทานต่างชาติที่มีเค้าโครงเรื่องคล้ายคลึงกับเรื่อง พระรถ-เมรี ของไทย เพื่อให้เห็นถึงความแพร่หลายของเรื่องและเปรียบเทียบเรื่อง พระรถ-เมรี สำนวนต่าง ๆ เพื่อหาที่มาของเรื่องนี้ จากการศึกษาพบว่าเรื่อง พระรถ-เมรี เป็นเรื่องที่แพร่หลายมากเรื่องหนึ่ง มีทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองและเป็นที่รู้จักกันในทุกภาคของประเทศ นอกจากนี้ยังพบนิทานต่างชาติหลายเรื่องที่มีเค้าโครงเรื่องคล้าย พระรถ-เมรี ของไทย โดยเฉพาะนิทานอินเดีย นิทานลังกา นิทานอาหรับ นิทานไทยใหญ่ และนิทานลาว แสดงว่าเรื่อง พระรถ-เมรี เป็นวรรณกรรมที่ไทยได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศ โดยแพร่เข้ามาในรูปของนิทานมุขปาฐะและเพิ่มเติมอนุภาครวมทั้งดัดแปลงรายละเอียดจนกลายเป็นนิทานพื้นบ้านพื้นเมืองแบบไทย ๆ ยังมีเรื่อง พระรถ-เมรี ของภาคเหนืออยู่อีกเป็นจำนวนมากตามวัดต่าง ๆ ในรูปของคัมภีร์ใบลานและยังไม่ได้ปริวรรต จึงสมควรที่จะนำมาศึกษาอย่างละเอียด นอกจากนี้น่าจะมีการรวบรวมและศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องอื่น ๆ ทำนองเดียวกับเรื่อง พระรถ-เมรี ด้วย

บรรณานุกรม :
นันทพร พวงแก้ว . (2527). การศึกษาเชิงเปรียบเทียบเรื่อง พระรถ-เมรี ฉบับต่าง ๆ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นันทพร พวงแก้ว . 2527. "การศึกษาเชิงเปรียบเทียบเรื่อง พระรถ-เมรี ฉบับต่าง ๆ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นันทพร พวงแก้ว . "การศึกษาเชิงเปรียบเทียบเรื่อง พระรถ-เมรี ฉบับต่าง ๆ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
นันทพร พวงแก้ว . การศึกษาเชิงเปรียบเทียบเรื่อง พระรถ-เมรี ฉบับต่าง ๆ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.