ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิตพืชสวนในพื้นที่ภาคตะวันตก

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิตพืชสวนในพื้นที่ภาคตะวันตก
นักวิจัย : จริงแท้ ศิริพานิช
คำค้น : Horticultural Crops Research , Infrastrcuture Development , West Region
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4990006 , http://research.trf.or.th/node/7975
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิตพืชสวนในพื้นที่ภาค ตะวันตก” ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนวิจัย (สกว) ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานงานวิจัยของ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ประกอบด้วยสวนวิจัยกล้วยไม้ไพบูลย์ไพรีพ่ายฤทธิ์บนพื้นที่ 2 ไร่ และ โรงคัดบรรจุกล้วยไม้บนพื้นที่ประมาณ 250 ตารางเมตร ผลการดำเนินงานโครงการ ในรอบ 4 ปี ได้ปลูกเลี้ยง กล้วยไม้จำนวน 4 พันธุ์ คือ กล้วยไม้พันธุ์หวาย แวนด้า แอสโคแซนต้า มอคคาร่า และกล้วยไม้สกุลช้าง และได้ สร้างประชากรลูกผสมกล้วยไม้ 2 N เป็นกล้วยไม้หวายพันธุ์ตัดดอกที่เป็นการค้าในปัจจุบัน จำนวน 4 คู่ผสม จาก พ่อแม่พันธุ์ BOM 17 X หวายแคระ แดงสะอาด x หวายแคระ ซีซาร์ 2 N x หวายแคระ และ ขาวสนาน x หวาย แคระ นอกจากนี้ยังให้บริการทดสอบปุ๋ยน้ำ แก่ต้นกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ ‘เอียสกุล’ในแต่ละช่วงอายุของต้น กล้วยไม้ ปัจจุบันนี้ฐานข้อมูลงานวิจัยกล้วยไม้ที่รวบรวมได้มีทั้งสิ้น 910 เรื่อง มีการนำความรู้และประสบการณ์ จากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใช้ในการเรียนการสอน และการฝึกอบรมนิสิตฝึกงานเฉพาะด้าน มีนิสิตรับทุน 9 คน ปัญหาพิเศษ 9 เรื่อง และวิทยานิพนธ์ 9 เรื่อง มีการเสวนากล้วยไม้ประจำทุกปีรวม 8 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมเสวนา โดยรวม 514 คน นอกจากนั้นมีการจำหน่ายผลผลิตจากสวนกล้วยไม้ทุกสัปดาห์ ประกอบด้วยดอกกล้วยไม้หวาย พันธุ์เฮียสกุล 1263.9 กิโลกรัม ดอกกล้วยไม้หวายพันธุ์แดงพิริยา 1240.3 กิโลกรัม ดอกกล้วยไม้แวนด้า 3937 ช่อ ดอกกล้วยไม้แอสโคแซนต้า 2,117 ช่อ และดอกกล้วยไม้มอคคาร่า 16,629 ก้าน นอกจากนี้ในส่วนของแปลงปลูกส้มโอ ได้ดำเนินการในพื้นที่ 8 ไร่ ของแปลงทดลอง 2 ภาควิชาพืชสวน เพื่อเป็นโครงการสร้างพื้นฐานสำหรับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิตส้มโอ และเป็นแปลงผลิตเชิง พาณิชย์ที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองได้ในระยะยาว ซึ่งปัจจุบันมีพันธุ์ส้มโอปลูกอยู่ทั้งสิ้น 12 พันธุ์ คือ พันธุ์ ทองดี 72 ต้น พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง 72 ต้น พันธุ์ท่าข่อย 1 ต้น พันธุ์ขาวใหญ่ 1 ต้น พันธุ์ขาวหอม 2 ต้น พันธุ์แป้นไร้ เมล็ด 2 ต้น พันธุ์บางขุนนนท์ 2 ต้น พันธุ์ขาวพวง 2 ต้น พันธุ์ศรีนนท์ 2 ต้น พันธุ์ทับทิม 2 ต้น พันธุ์ขาวกรุ่น 2 ต้น และพันธุ์ขาวแป้น 2 ต้น ทั้งหมดอายุประมาณ 5 ปี กำลังเริ่มให้ผลผลิต โดยมีงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์จากแปลง ทดลองนี้แล้วจำนวน 1 โครงการ และ มีนิสิตทำวิทยานิพนธ์ 2 เรื่อง สำหรับการศึกษาสภาพการผลิตพบว่า จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่ปลูกส้มโอสูงสุดในปี 2549 รวม 6,801 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 11,783 ตัน มูลค่าผลผลิต 390.25 ล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในแหล่ง ปลูกสำคัญ คืออำเภอนครชัยศรี และอำเภอสามพราน ส่วนใหญ่มีพื้นที่ของตนเองเฉลี่ย 3-10 ไร่ต่อราย ดินในพื้นที่ เป็นเนื้อดินเหนียว การระบายน้ำไม่ดี แต่มีความอุดมสมบูรณ์สูง จึงทำสวนในระบบยกร่อง มีการงดน้ำในช่วง ปลายเดือนพฤศจิกายน หรือต้นเดือนธันวาคมเพื่อชักนำการออกดอก ส้มโอออกสู่ตลาด 2 รุ่น คือ ส้มปี (เดือน กรกฎาคม-กันยายน) และส้มทวาย (เดือนมีนาคม–เมษายน) โรคที่พบสามอันดับแรก ได้แก่ โรคแคงเคอร์ และโรค รากเน่าโคนเน่า โรคยางไหลโรคราดำ ส่วนแมลงศัตรูส้มโอที่พบมากได้แก่ เพลี้ยไฟและแมลงวันทอง รองลงมา คือ หนอนชอนใบ ไรแดงและเพลี้ยหอย ตามลำดับ ต้นทุนการผลิตต่อไร่รวม 8,449.90 บาท A project on “Basic infrastructure development to support the horticultural crop production and problem solving in the western Thailand” was supported by Thailand Research Fund to develop the research infrastructure of the Department of Horticulture, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. It consisted of a Paiboon Paireepairit orchid research farm cover an area of 2 rai (ca. 3200 square meters) including a packinghouse of 250 square meters. The project has planted 5 species of orchid including Dendrobium, Vanda, Ascocenda, Mokara and Rhynchostylis and created 4 hybrids including Dendrobium. Sonia ‘BOM 17’ X (D. ‘Sri-Racha’ x D. ‘Snowfire’) x D. bigibbum, D. ‘Daeng Saard’ x (D. ‘Sri-Racha’ x D. ‘Snowfire’) x D. bigibbum, D. ‘Caesar’ (2N) (C2) and (D. ‘Sri-Racha’ x D. ‘Snowfire’) x D. bigibbum (CP) and D. ‘Khao Sanan’ x (D. ‘Sri-Racha’ x D. ‘Snowfire’) x D. bigibbum In addition, the project offered a liquid fertilizer testing service for D. Sonia ‘Ear Skul’ in all growth state. Currently, the project has collected a total of 910 literatures. Knowledge and experience gained from the farm has been used for teaching and training students, including 9 scholarships granted, 9 special problems and 9 thesis. Moreover, this project carried an annual orchid meeting (8 times) with 514 attendances. Orchid flowers harvested from the farm were sold every week for a total 1,263.9 kgs of D. Sonia ‘Ear Sakul’, 1,240.3 kgs. of , D. Sonia ‘Dang Piriya’, 3,937 bunches of Vanda, 2,117 bunches of Ascocenda and 16,629 stems of Mokara In addition, the pummelo orchard has been established in the area of 8 rai at the experimental field no. 2 Department of Horticulture to support research on pummelo production and commercial production that can be self-sufficient in the long run. Currently, there are 12 varieties of pummelo planted including ‘Thong Dee’ (72 trees), ‘Khao Nam Phueng’ (72 trees), ‘Tha Khoi’ and ‘Khao Yai’ 1 tree each, ‘Khao Hom’, ‘Pan Seedless’, ‘Bang Khun Non’, ‘Khao Phuang’, ‘Sri Non’, ‘Thubthim’, ‘Khao Krun’ and ‘Khao Pan’ 2 trees each. They are now 5 years of age by estimate and begin to yield. The project has so far supported 1 reseach project and 2 Thesis. The study on production status showed that Nakhon Pathom province had a peak of pummelo production area in 2009 amount to 6,801 rai, total yield of 11,783 tons and product value at 390.25 million baht. The production area has since decreased, especially in Nakhon Chai Si and Sam Phran District. Most farmers had a production area of 3-10 rai. Soil in Nakhon Pathom was clay which do not absorb water well. However, it was highly fertile suitable for a Raised Bed planting. Pummelo plants were not watered during the end of November or the beginning of December to induce flowering by water stress management. The fruit seasons were during (July – September) and (March – April). The main diseases that attack pummelo plants were canker, Phytophthora root rot, gummosis and sooty mold repectively. The insect pests of pummel were thrips and fruit fly, leaf miner, red mite and scales bugs. Production costs were 8,449.90 baht per rai.

บรรณานุกรม :
จริงแท้ ศิริพานิช . (2557). โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิตพืชสวนในพื้นที่ภาคตะวันตก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จริงแท้ ศิริพานิช . 2557. "โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิตพืชสวนในพื้นที่ภาคตะวันตก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จริงแท้ ศิริพานิช . "โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิตพืชสวนในพื้นที่ภาคตะวันตก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557. Print.
จริงแท้ ศิริพานิช . โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิตพืชสวนในพื้นที่ภาคตะวันตก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2557.