ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกิริยาการถ่ายโอนโปรตอนระหว่างโมเลกุลที่สถานะกระตุ้นใน 1เอช-ไพโรโล[3,2-เอช]ควิโนลินกับกลุ่มเมทานอลและน้ำ และการถ่ายโอนโปรตอนภายในโมเลกุลของอนุพันธ์ 2-(อิมิโนเมทิล)ฟีนอล

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกิริยาการถ่ายโอนโปรตอนระหว่างโมเลกุลที่สถานะกระตุ้นใน 1เอช-ไพโรโล[3,2-เอช]ควิโนลินกับกลุ่มเมทานอลและน้ำ และการถ่ายโอนโปรตอนภายในโมเลกุลของอนุพันธ์ 2-(อิมิโนเมทิล)ฟีนอล
นักวิจัย : นาวี กังวาลย์
คำค้น : 1H-pyrrolo[3 , 2-(iminomethyl) phenol derivatives , 2-h]quinoline (PQ) , clusters a , intermolecular proton , Methanol , Theoretical investigation , water
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5480294 , http://research.trf.or.th/node/7819
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ไดนามิกส์ของการถ่ายโอนโปรตอนระหว่างโมเลกุลในสภานะกระตุ้นของ 1-เฮชไพโร[3,2-h]ควิโนลิน (พี คิว) กับโมเลกุลของน้ำและเมทานอลถูกศึกษาโดยวิธีจำลองทางเคมีควอนตัม พลังงานต่ำสุดของโครงสร้าง ในสภานะพื้นได้ถูกทำนายก่อน จากนั้นการจำลองทางเมโมกุลไดนามิกส์ในสภาวะกระตุ้นที่หนึ่งถูกใช้ใน การหากลไกลปฏิกิริยาและเวลาในการเกิดการถ่ายโอนโปรตอน ผลจากการจำลองทางไดนามิกส์ได้พบว่า ปฏิกิริยาการถ่ายโอนโปรตอนของทั้งสี่ระบบที่ทำการศึกษาเป็นการถ่ายโอนโปรตอนแบบหลายโปรตอนใน เวลาใกล้เคียงกันโดยการถ่ายโอนโปรตอนนั้นถูกทำให้เร็วขึ้นด้วยโมเลกุลของสารละลายซึ่งคือน้ำและเมทา นอลที่เข้ามาสร้างเครือข่ายพันธะไฮโดรเจน โดยเฉพาะปฏิกิริยาการถ่ายโอนโปรตอนแบบสองตัวในเวลา เดียวกันของสารพีคิวกับเมทานอลให้ความน่าจะเป็นในการถ่ายโอนโปรตอนสูงสุด ทั้งนี้คุณลักษณะของ การถ่ายโอนโปรตอนถูกยืนยันด้วยพลังงานที่ไม่ซ้อนทับกันระหว่างชั้นพลังงาน ไพ-ไพสตาร์ และ ไพ-ซิก มาสตาร์ The dynamics of ultrafast excited-state multiple intermolecular proton transfer (PT) reactions in complexes of 1H-pyrrolo[3,2-h]quinoline with water and methanol (PQ(H2O)n and PQ(MeOH)n, where n = 1, 2) is modeled using quantum-chemical simulations. The minimum energy ground-state structures of the complexes are determined. Molecular dynamics simulations in the first excited state are employed to determine reaction mechanisms and the time evolution of the PT processes. Excitedstate dynamics results for all complexes reveal synchronous excited-state multiple proton transfer (ESmultiPT) via solvent-assisted mechanisms along an intermolecular hydrogen-bonded network. In particular, excited-state double proton transfer (ESDPT) is the most effective, occurring with the highest probability in the PQ(MeOH) cluster. The PT character of the reactions is suggested by nonexistence of crossings between ππ*and πσ* states.

บรรณานุกรม :
นาวี กังวาลย์ . (2557). การศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกิริยาการถ่ายโอนโปรตอนระหว่างโมเลกุลที่สถานะกระตุ้นใน 1เอช-ไพโรโล[3,2-เอช]ควิโนลินกับกลุ่มเมทานอลและน้ำ และการถ่ายโอนโปรตอนภายในโมเลกุลของอนุพันธ์ 2-(อิมิโนเมทิล)ฟีนอล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นาวี กังวาลย์ . 2557. "การศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกิริยาการถ่ายโอนโปรตอนระหว่างโมเลกุลที่สถานะกระตุ้นใน 1เอช-ไพโรโล[3,2-เอช]ควิโนลินกับกลุ่มเมทานอลและน้ำ และการถ่ายโอนโปรตอนภายในโมเลกุลของอนุพันธ์ 2-(อิมิโนเมทิล)ฟีนอล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นาวี กังวาลย์ . "การศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกิริยาการถ่ายโอนโปรตอนระหว่างโมเลกุลที่สถานะกระตุ้นใน 1เอช-ไพโรโล[3,2-เอช]ควิโนลินกับกลุ่มเมทานอลและน้ำ และการถ่ายโอนโปรตอนภายในโมเลกุลของอนุพันธ์ 2-(อิมิโนเมทิล)ฟีนอล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557. Print.
นาวี กังวาลย์ . การศึกษาเชิงทฤษฎีของปฏิกิริยาการถ่ายโอนโปรตอนระหว่างโมเลกุลที่สถานะกระตุ้นใน 1เอช-ไพโรโล[3,2-เอช]ควิโนลินกับกลุ่มเมทานอลและน้ำ และการถ่ายโอนโปรตอนภายในโมเลกุลของอนุพันธ์ 2-(อิมิโนเมทิล)ฟีนอล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2557.