ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเมืองของการลดทอนความเป็นการเมือง: การปรับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน รัฐ และประชาชน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเมืองของการลดทอนความเป็นการเมือง: การปรับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน รัฐ และประชาชน
นักวิจัย : อัจฉรา รักยุติธรรม
คำค้น : Depoliticization , Development Politics , Natural Resource Management , NGOs , sustainable agriculture , การจัดการทรัพยากร , การลดทอนการเป็นการเมือง , การเมืองของการพัฒนา , เกษตรยั่งยืน , เอ็นจีโอ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5480282 , http://research.trf.or.th/node/7809
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพชิ้นนี้มุ่งตรวจสอบทบทวนการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นจีโอด้าน การพัฒนา รัฐ และประชาชน ผ่านการทำงานของเอ็นจีโอในสามด้าน ได้แก่ การส่งเสริมเกษตรยั่งยืน การสำรวจแนวเขตที่ดินในเขตป่า และการผลักดันการออกโฉนดชุมชน การวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ของ เอ็นจีโอ รัฐ และชาวบ้าน ปรับเปลี่ยนไปตามบริบททางเศรษฐกิจและการเมือง นับตั้งแต่ทศวรรษ 2540 เป็นต้นมาเอ็นจีโอร่วมมือกับรัฐมากขึ้นในการทำงานพัฒนา งานวิจัยวิเคราะห์ปัจจัยสามประการของ ความร่วมมือนั้น ได้แก่ หนึ่ง ข้อจำกัดในการวิเคราะห์ “รัฐ” ของเอ็นจีโอไทย ทำให้เอ็นจีโอสนใจกลไก รัฐ แต่ไม่ตระหนักถึงอำนาจรัฐที่แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเอ็นจีโอไม่ตระหนักว่าพวกเขาอาจ เป็นผู้ช่วยรัฐในการควบคุมวินัยประชาชนได้ด้วยเช่นกัน สอง เอ็นจีโอพยายามรักษาบทบาทความสำคัญ ของตนในประชาสังคมด้วยการสร้างพื้นที่ของตนเองในฐานะส่วนหนึ่งของรัฐ สาม เอ็นจีโอและรัฐมี อุดมการณ์การพัฒนาร่วมกัน นั่นคือ พวกเขาต่างมุ่งควบคุมและกำหนดการดำเนินชีวิตของประชาชน ตามคุณค่าและมาตรฐานของตนเอง การวิเคราะห์นี้สนับสนุนข้อเสนอที่ว่านอกจากการต่อรองกับรัฐแล้ว การพัฒนาของเอ็นจีโอยังเป็นการธำรงบทบาทในการเป็น “ผู้พิทักษ์” (trustees) ของเอ็นจีโอด้วย เช่นกัน การพัฒนาเอ็นจีโอเน้นย้ำถึงข้อบกพร่องในการดำเนินชีวิตของชาวบ้านและสนับสนุนให้พวกเขา เปลี่ยนความปรารถนาและควบคุมวินัยตนเองเพื่อให้มีวิถีชีวิตที่เหมาะสมตามการชี้แนะของเอ็นจีโอ เอ็น จีโออ้างว่าการทำเช่นนั้นเป็นการเสริมสร้างอำนาจการต่อรองของชาวบ้าน อย่างไรก็ตาม ตามแนวคิด การปกครองชีวญาณ (governmentality) ของฟูโกต์วิเคราะห์ได้ว่าการกำกับดูแลชาวบ้านจาก ระยะไกล (governance from a distance) เช่นนี้ทำให้ชาวบ้านกลายเป็นอัตบุคคลที่ปกครองตนเอง (self-governing subjects) อย่างไรก็ตาม กระบวนการพัฒนาไม่สามารถครอบงำชาวบ้านได้อย่าง สมบูรณ์ แต่มีความขัดแย้งในตัวตนของผู้รับการพัฒนา ชาวบ้านบางคนปฏิเสธที่จะเข้าร่วมใน กระบวนการพัฒนาของเอ็นจีโอ และชาวบ้านหลายคนรับคำแนะนำของเอ็นจีโอเพียงเพื่อจะได้เข้าถึง ทรัพยากรที่ต้องการ งานวิจัยนำเสนอว่าด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐทำให้เอ็นจีโอสามารถสร้าง ค พื้นที่ในการมีส่วนร่วมในกลไกรัฐได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม พื้นที่ที่เพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นพื้นที่ สำหรับเอ็นจีโอ ไม่ใช่สำหรับชาวบ้าน ในแง่นี้การพัฒนาด้วยความร่วมมือกันของเอ็นจีโอกับรัฐอาจ นำไปสู่การร่วมมือกันควบคุมวินัยการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน ดังนั้น การร่วมมือกันในการพัฒนาเช่นนี้ จึงสามารถเข้าใจว่าเป็นเทคโนโลยีของอำนาจ (technology of power) และเป็นส่วนสำคัญของ กระบวนการลดทอนความเป็นการเมือง (de-politicization) This qualitative research examines the changing relationship among development NGOs, the state and people in three types of development work, namely: promoting sustainable agriculture, demarcating land in the forests, and advocating community land titling. This research found that the relationship among NGOs, the state, and people has changed over time according to economic and political contexts. Since the late 1990s, NGOs have increasingly collaborated with state agencies in development works. This research analyzes three factors of collaboration. First, due to the limitation of NGOs analysis of “the state,” NGOs are concerned with state mechanism but are not aware of state power that penetrates our everyday lives. In addition, NGOs do not realize that they also assist the state to control and discipline people. Second, NGOs attempt to maintain significant roles in civil society by creating their own space as part of the state. Third, NGOs and the state have a common development ideology; that is: they similarly attempt to control and determine peoples’ ways of life according to their own values or standards. The analysis presented support the argument that in addition to negotiating with the state, NGOs development work also serves to uphold the ‘trusteeship’ of NGOs. Through development, NGOs emphasize the shortcomings of the villagers’ ways of life and encourage them to change their desire and to discipline themselves for their appropriate ways of life according to NGO’s guidance. NGOs claim that, in so doing, villagers’ negotiating power will be enhanced. However, as related to the Foucauldian governmentality analytic, through this governance from a distance the villagers became self-governing subjects. However, development process จ cannot completely dominate the villagers. There are contradictions in development subjects. Some villagers deny participating in NGOs’ development processes, and many villagers adopt the advices of NGOs just for accessing to the resources they need. The research reveals that through the collaboration with the state agencies, NGOs can create more space for participation in the state mechanisms. However, the increasing space is mostly for NGOs not for the villagers. In this regards, the collaborative development of NGOs and the state can result in the collaborative controlling and disciplining of the villagers’ ways of life. As such, collaborative development work can be understood as a technology of power and significant part of the de-politicization process.

บรรณานุกรม :
อัจฉรา รักยุติธรรม . (2557). การเมืองของการลดทอนความเป็นการเมือง: การปรับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน รัฐ และประชาชน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อัจฉรา รักยุติธรรม . 2557. "การเมืองของการลดทอนความเป็นการเมือง: การปรับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน รัฐ และประชาชน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อัจฉรา รักยุติธรรม . "การเมืองของการลดทอนความเป็นการเมือง: การปรับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน รัฐ และประชาชน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557. Print.
อัจฉรา รักยุติธรรม . การเมืองของการลดทอนความเป็นการเมือง: การปรับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน รัฐ และประชาชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2557.