ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้พื้นที่สาธารณะเป็นถนนคนเดินแบบตลาดนัดในเมืองของไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้พื้นที่สาธารณะเป็นถนนคนเดินแบบตลาดนัดในเมืองของไทย
นักวิจัย : ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
คำค้น : city , Market , pedestrianization , Public Space , Walking street , การเดินเท้า , ตลาดนัด , ถนนคนเดิน , พื้นที่สาธารณะ , เมือง
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5480276 , http://research.trf.or.th/node/7807
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ศึกษาการใช้พื้นที่สาธารณะเป็นถนนคนเดินแบบตลาดนัด เพื่อคลี่คลายความเข้าใจใน ปรากฏการณ์ถนนคนเดิน และพลวัตของการใช้พื้นที่สาธารณะเป็นถนนตลาดนัด เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มี กรอบแนวคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะ การเดินเท้า ถนนคนเดิน และตลาดนัด โดยเก็บข้อมูลบนถนนคนเดิน 15 สายใน 4 ภาคของไทย มีกลุ่มตัวอย่าง คือ คนในชุมชน ผู้ค้า คนเดิน และผู้บริหารจัดการ เพื่อหา ลักษณะเฉพาะของถนนคนเดินตลอดจนความเชื่อมโยงสู่ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่าถนนคนเดิน ไทยมีลักษณะเฉพาะตัวทัง้ เชิงขนาด องค์ประกอบกายภาพ สังคม วัฒนธรรม การจัดวางและใช้พื้นที่ และการ บริหารจัดการ แต่ก็มีลักษณะร่วมกันจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำตามกันมาในแบบตลาดนัดผสาน กิจกรรม ถนนคนเดินไทยเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจชุมชน สังคม วัฒนธรรมเป็นหลัก และ เกี่ยวข้องไม่มากนักกับการสร้างเสริมสุขภาพและสิทธิเสรีภาพการเดินเท้า การอภิปรายผลวิจัยพบว่า ถนน คนเดินไทยสะท้อนการใช้ถนนเป็นพื้นที่สาธารณะ ผนวกตลาดนัดซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่สาธารณะในวิถีไทย องค์ความรู้วิจัยนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงพลวัตของการแบบแผนใช้พื้นที่สาธารณะเมืองของไทยและโลกตะวันออกที่ ต่างจากตะวันตก สามารถเป็นประโยชน์เชิงวิชาการและปฏิบัติแก่การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเมืองทั้งของไทย และตะวันออกได้ งานวิจัยนี้เสนอแนะให้ทุกภาคส่วนควรช่วยกันระดมความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การ พัฒนาถนนคนเดินในระยะยาว This research studies the use of public space for walking street market in order to understand the walking street and the dynamics of public space use. Based on qualitative approach, the fieldwork comprises participant observation with 4 sampling groups including the residents, sellers, walkers and managing representatives in 15 walking streets in 4 regions of Thailand. The findings reveal that the characteristics of Thai walking street are varied - ranging by sizes, spatial and socio-cultural elements, organization and use of space and spatial management. Within the variations lie the common practices due to the shared lessons and experiences resulting in a similar form of street market with socio-cultural activities. Thai walking streets aim to promote tourism, local economy, and social life of city’s dwellers and visitors yet with little emphasis on pedestrian quality, rights and freedoms. The concept of Thai walking street reflects the combined concepts of public space and market on public streets thereby changing the role of street to a city’s new social space. This knowledge exhibits the form of public space use in Thailand and Eastern cities that are relatively different from that of the West. It can benefit academically and practically for the development of public space in Thailand and Eastern cities. This research calls for continuing studies on walking street and other form of public space use that can help us better understand the use of public space in our own context.

บรรณานุกรม :
ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี . (2556). การใช้พื้นที่สาธารณะเป็นถนนคนเดินแบบตลาดนัดในเมืองของไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี . 2556. "การใช้พื้นที่สาธารณะเป็นถนนคนเดินแบบตลาดนัดในเมืองของไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี . "การใช้พื้นที่สาธารณะเป็นถนนคนเดินแบบตลาดนัดในเมืองของไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556. Print.
ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี . การใช้พื้นที่สาธารณะเป็นถนนคนเดินแบบตลาดนัดในเมืองของไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2556.