ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำแนกลักษณะทางกายภาพและพันธุกรรมของเชื้อ Staphylococcus aureus ดื้อยาเมทธิซิลลินที่เพาะแยกได้จากสุกรและคน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำแนกลักษณะทางกายภาพและพันธุกรรมของเชื้อ Staphylococcus aureus ดื้อยาเมทธิซิลลินที่เพาะแยกได้จากสุกรและคน
นักวิจัย : ประภาส พัชนี
คำค้น : Characterization , environment , MRSA , Pigs , Prevalence , workers , ความชุก , ผู้เลี้ยง , สิ่งแวดล้อม , สุกร
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5480258 , http://research.trf.or.th/node/7795
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เชื้อ Staphylococcus aureus ที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ที่ดื้อต่อยาเมทธิซิลลิน (LAMRSA) เป็นปัญหาโรคอุบัติใหม่ที่สา คัญที่มักพบในสุกรและผู้เลี้ยงสุกร มีรายงานการพบเชื้อ LAMRSA sequence type (ST) 9 ในสุกรที่ภาคเหนือของประเทศไทย แต่ยังไม่มีการศึกษาถึงความชุก ของเชื้อดังกล่าวในสุกร ผู้เลี้ยงและสงิ่ แวดล้อม ซึ่งการศึกษาในครัง้ น้มี ีวัตถุประสงค์เพื่อหาความ ชุกของเชื้อ LAMRSA ในสุกรผู้เลี้ยงและสงิ่ แวดล้อมในฟาร์มสุกรที่ภาคเหนือของประเทศไทย รวมถึงศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะทางกายภาพของเชื้อ ทาการศึกษาแบบตัดขวางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลาพูนโดยสุ่มเลือกฟาร์ม สุกรจานวน 104 ฟาร์มจากฟาร์มสุกรทั้งหมดจานวน 21,152 ฟาร์มในปี 2555 ทาการเก็บ ตัวอย่าง nasal และ skin swab จากสุกรจา นวน 5 ตัว และผู้เลี้ยงสุกรจา นวน 2 คนในแต่ละ ฟาร์ม รวมถึงทา การ swab ตัวอย่างจากสงิ่ แวดล้อม (พื้นคอก, รางน้า และรางอาหาร) อย่างละ 5 จุด จากนั้นทาการเพาะแยกเชื้อและยืนยันเชื้อด้วยวิธี multiplex PCR จาก pooled samples ของตัวอย่างจากสุกรและสงิ่ แวดล้อม ทาการศึกษาลักษณะของเชื้อด้วยวิธี SCCmec typing, MLST และ antimicrobial susceptibility testing ทาการเก็บจากฟาร์มสุกรทั้งหมด 104 ฟาร์มและจากผู้เลี้ยงสุกรจานวน 138 คน พบ ความชุกรายฟาร์มของ MRSA เป็น 8.65% (9 จาก 104 ฟาร์ม) ความชุกของ MRSA ในสุกร ผู้เลี้ยงและสงิ่ แวดล้อมมีค่าเป็น 0.96%, 4.34% และ 2.88% ตามลาดับ สามารถเพาะแยกเชื้อ MRSA ได้จา นวน 13 isolates จากผู้เลี้ยง 8 คน จากสงิ่ แวดล้อม 4 isolates และจากสุกร 1 isolate ซึ่ง 5 จาก 13 isolates นาไปแยกชนิดของเชื้อ MRSA และพบว่าเป็นชนิด SCCmecIVST9 ส่วนการวิเคราะห์ความไวต่อยาปฏิชีวนะทาใน 10 จาก 13 MRSA isolates พบว่าทุก isolates ดื้อต่อยา clindamycin, cefoxitin, tetracycline, penicillin และ sulfa-trimethoprim และ ดื้อต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิด พบฟาร์มสุกรจา นวน 1 ฟาร์มที่สามารถเพาะแยกเชื้อ MRSA ได้ จากสุกรและสงิ่ แวดล้อม การศึกษาครั้งนี้เป็นครัง้ แรกในการศึกษา MRSA ในสุกร ผู้เลี้ยงและสงิ่ แวดล้อมใน ประเทศไทย แต่พบว่าความชุกของ MRSA มีค่าต่าทั้งในสุกร ผู้เลี้ยงและสงิ่ แวดล้อมเมื่อ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยชนิดของเชื้อ MRSA ที่พบคือ ST9-SCCmec IV จากผู้เลี้ยง และสงิ่ แวดล้อม และเชื้อดื้อต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิด ดังนั้นควรมีศึกษาการเฝ้าระวังเชื้อชนิดนี้ ในสุกร ผู้เลี้ยงและสงิ่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยาและ นามาใช้ในการวางมาตรการในการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ Livestock Associated- Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus(LA-MRSA) has been emerging among pigs and pig handlers worldwide. This study aimed to determine the prevalence of LA-MRSA in pigs, workers and the environment in Northern Thailand and to investigate phenotypic characteristics of LA-MRSA isolates. One hundred and four pig farms were randomly selected from the total of 21,152 pig farms in Chiang Mai and Lamphun provinces in 2012. Nasal and skin swab samples were collected from five pigs and two workers in each farm. As well, five environmental samples (pig stable floor, faucet and feeder) were collected using cotton swabs. MRSA was identified and confirmed by multiplex PCR from pooled samples of pigs, pig worker and farm environment. Phenotypic characterization of MRSA isolates were performed by SCCmec typing, MLST and Kirby-Bauer disk diffusion susceptibility test. The total of 104 pig farms and 138 workers were collected. The herd prevalence of MRSA was 8.65% (9 of 104 farms). The prevalence of MRSA in pigs, workers and the farm environment was 0.96%, 4.34% and 2.88%, respectively. Thirteen MRSA isolates were identified from eight workers, four isolates from environmental samples and one isolate from pigs. Six of thirteen MRSA isolates were typed, and they were identified as SCCmecIV-ST9. Ten of thirteen MRSA isolates were tested for antimicrobial resistance; these isolates were 100% resistant to clindamycin, cefoxitin, tetracycline and penicillin and 100% of all isolates showed multidrug resistant phenotype. This survey provided the first evidence of interrelationships for LA-MRSA among pigs, workers and the farm environment in Thailand. There was a low prevalence of MRSA in pigs, workers and the environment compared to other countries. Isolates were typed as MRSA-ST9-SCCmec IV from workers and the environment and multi-drug resistant of MRSA isolates was observed. Further monitoring studies of MRSA in pig associated environment are required to detect changes in epidemiology and to implement effective control measures.

บรรณานุกรม :
ประภาส พัชนี . (2557). การจำแนกลักษณะทางกายภาพและพันธุกรรมของเชื้อ Staphylococcus aureus ดื้อยาเมทธิซิลลินที่เพาะแยกได้จากสุกรและคน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ประภาส พัชนี . 2557. "การจำแนกลักษณะทางกายภาพและพันธุกรรมของเชื้อ Staphylococcus aureus ดื้อยาเมทธิซิลลินที่เพาะแยกได้จากสุกรและคน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ประภาส พัชนี . "การจำแนกลักษณะทางกายภาพและพันธุกรรมของเชื้อ Staphylococcus aureus ดื้อยาเมทธิซิลลินที่เพาะแยกได้จากสุกรและคน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557. Print.
ประภาส พัชนี . การจำแนกลักษณะทางกายภาพและพันธุกรรมของเชื้อ Staphylococcus aureus ดื้อยาเมทธิซิลลินที่เพาะแยกได้จากสุกรและคน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2557.