ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบกราฟิคสำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทตำราเรียนระดับมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบกราฟิคสำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทตำราเรียนระดับมหาวิทยาลัย
นักวิจัย : วันชัย ปัจจุสานนท์
คำค้น : การพิมพ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศุภร สุวรรณาศรัย , เชวง จันทรเขตต์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17908
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522

วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกสำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทตำราเรียน ระดับมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วพวกหนึ่ง กับอีกพวกหนึ่งเป็นการออกแบบกราฟิกใหม่ๆ ซึ่งคาดว่าจะมีการนำมาใช้พิมพ์ตำราเรียน เพื่อนำไปสู่การสรุปหาข้อยุติว่า การออกแบบกราฟิกลักษณะใดบ้างที่นิสิตนักศึกษาชอบ ทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้รวมทั้งมีความเหมาะสมในการจัดพิมพ์ จัดรูปเล่มให้เกิดความประหยัด ความสวยงามน่าอ่าน เครื่องมือในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 พวกใหญ่ๆ คือแบบทดสอบทัศนคติ และแบบทดสอบความต้องการของรูปแบบ การออกแบบกราฟิกสำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทตำราเรียน โดยที่ผู้ทำวิจัยสร้างขึ้นเองจากหนังสือ ตำราเรียนที่ไม่ได้ใช้กับกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่ไปทำการทดสอบ กลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นนิสิตนักเรียนชายหญิง ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 จำนวนรวม 200 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2521 ซึ่งคาดว่าจะเป็นตัวอย่างของประชากรนิสิต นักศึกษามหาลัยทั่วประเทศได้ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. รูปแบบ ปัญหาข้อบกพร่องและความต้องการด้านออกแบบกราฟิก สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทตำราเรียนระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการวางเรื่องและภาพ การใช้สีประกอบ ควรได้รับการปรับปรุงอย่างมาก 2. แนวทางการออกแบบกราฟิกสำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทตำราเรียน และสิ่งพิมพ์อื่นๆ มีดังนี้ ก. ขนาดของรูปเล่มของตำราเรียนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตั้ง ขนาด 8 นิ้ว หน้ายก 8 นิ้ว คูณ 11 นิ้ว) เป็นขนาดและรูปเล่มที่นิสิตพอใจอยู่แล้ว เพราะเห็นว่าสะดวกและประหยัด ข. นิสิตเห็นความสำคัญของหนังสือพิมพ์และนิตยสาร และใช้ค้นคว้าบ่อยครั้ง จึงเน้นความสำคัญด้านกราฟิกสำหรับตำราเรียนประเภทนี้ ค. ตำเรียนภาษาไทยที่เป็นเล่ม นิสิตส่วนใหญ่ชอบค้นคว้ามากกว่า Sheet คำสอนที่อาจารย์มอบหมายให้ 3. ผลการวิจัยครั้งนี้มีประโยชน์ในการจัดพิมพ์ตำราเรียน เพราะทราบว่าความต้องการด้านการออกแบบกราฟิกของนิสิตส่วนใหญ่แล้วว่าต้องการให้เป็นแบบเรียบง่าย ประหยัด และมีข้อเสนอแนะว่าในการจัดพิมพ์ควรให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมงานด้านกราฟิกในการพิมพ์เพื่อให้ได้ผลงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาด้านการออกแบบกราฟิกให้น่าสนใจ น่าศึกษาค้นคว้ามากขึ้นเพื่อประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน

บรรณานุกรม :
วันชัย ปัจจุสานนท์ . (2522). การออกแบบกราฟิคสำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทตำราเรียนระดับมหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันชัย ปัจจุสานนท์ . 2522. "การออกแบบกราฟิคสำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทตำราเรียนระดับมหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันชัย ปัจจุสานนท์ . "การออกแบบกราฟิคสำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทตำราเรียนระดับมหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. Print.
วันชัย ปัจจุสานนท์ . การออกแบบกราฟิคสำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทตำราเรียนระดับมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2522.