ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินหลักสูตรนักเรียนจ่า โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ พุทธศักราช 2547

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินหลักสูตรนักเรียนจ่า โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ พุทธศักราช 2547
นักวิจัย : ดำรงค์ฤทธิ์ อนัคฆเวช
คำค้น : ทหารเรือ , หลักสูตร , การประเมินหลักสูตร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17806
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินหลักสูตรนักเรียนจ่า โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ พุทธศักราช 2547 ตามกรอบการประเมินแบบซิป ( CIPP Model ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร และแบบประเมินหลักสูตร จำนวน 5 ชุด ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียนจ่าชั้นปีที่ 2 พรรคพิเศษ เหล่าพลาธิการ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ที่สำเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 211 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. การประเมินบริบท พบว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับปัจจัยภายนอก ในด้านการใช้ ภาษาที่ชัดเจนและสามารถเข้าใจง่าย การนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ความต้องการของกองทัพเรือ ความต้องการของเหล่าพลาธิการ เอกลักษณ์ของความเป็นวิชาชีพทหารเรือของเหล่าพลาธิการ อยู่ในระดับมาก โครงสร้างของหลักสูตร ด้านจำนวนหน่วยกิตรวม หน่วยกิตหมวดวิชา และหน่วยกิตรายวิชา จำนวนหน่วยกิต อยู่ในระดับที่เหมาะสม เนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตร ด้านความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ความสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพเรือ ความเหมาะสมกับปัจจุบันและมีความทันสมัย และมีประโยชน์ต่อ วิชาชีพทหารเรือ อยู่ในระดับมาก เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ในด้านครูผู้สอน ด้านนักเรียนจ่า และด้านองค์ประกอบอื่น ๆ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3. การประเมินกระบวนการ พบว่า กระบวนการบริหารและบริการหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียน การสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 4. การประเมินผลผลิต พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะทางวิชาชีพทหารเรือ เหล่าพลาธิการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

บรรณานุกรม :
ดำรงค์ฤทธิ์ อนัคฆเวช . (2552). การประเมินหลักสูตรนักเรียนจ่า โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ พุทธศักราช 2547.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดำรงค์ฤทธิ์ อนัคฆเวช . 2552. "การประเมินหลักสูตรนักเรียนจ่า โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ พุทธศักราช 2547".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดำรงค์ฤทธิ์ อนัคฆเวช . "การประเมินหลักสูตรนักเรียนจ่า โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ พุทธศักราช 2547."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ดำรงค์ฤทธิ์ อนัคฆเวช . การประเมินหลักสูตรนักเรียนจ่า โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ พุทธศักราช 2547. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.