ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้แผนการสอนของกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้แผนการสอนของกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : จันทนา ตั้งสุวรรณพานิช
คำค้น : การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร , แผนการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สวัสดิ์ จงกล , บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18639
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2524

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดของจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียน และการวัดผลของแผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผู้บริหาร เกี่ยวกับการใช้แผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อศึกษาปัญหาของการใช้แผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร วิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารนอกสถานศึกษา จำนวน 50 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการหน่วยศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากองโรงเรียน หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ และศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกคน กลุ่มผู้บริหารในสถานศึกษา จำนวน 258 คน ประกอบด้วย ครูใหญ่หรือผู้อำนวยการ ผู้ช่วยครูใหญ่หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ ซึ่งเลือกมาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้ร้อยละ 50 ของโรงเรียนที่อยู่ใน 24 เขต และโรงเรียนที่อยู่ในความควบคุมของกองโรงเรียนสำนักการศึกษา ได้จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 203 โรง และครูผู้สอน 500 คน ซึ่งเลือกมาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จากแบบสอบถามที่แจกไปจำนวน 808 ฉบับ ได้รับคืนมาทั้งสิ้น 708 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 87.62 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบมาตราส่วนประเมินค่า และแบบปลายเปิด การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็น โดยใช้อัตราส่วนวิกฤต และความแปรปรวน ผลการวิจัย จากการวิเคราะห์แผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มประสบการณ์ จริยศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรี-นาฏศิลป์ พลศึกษา และกิจกรรมสร้างนิสัย ปรากฏว่าในกลุ่มประสบการณ์ จริยศึกษา ศิลปศึกษา และพลศึกษา นั้นองค์ประกอบของกลุ่มประสบการณ์ ซึ่งได้แก่ จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียน และการวัดผล อยู่ในเกณฑ์ดีและเหมาะสมแล้วทุกองค์ประกอบ ส่วนกลุ่มประสบการณ์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีองค์ประกอบของกลุ่มประสบการณ์ที่ต้องปรับปรุงเป็นบางส่วน คือ กิจกรรมการเรียนการสอนที่ว่า “เล่าเรื่องเกี่ยวกับทำนองจังหวะระหว่างเพลงไทยสากลเปรียบเทียบให้นักเรียนฟังและสื่อการเรียนที่เกี่ยวกับ “เทปเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากล” และที่แก้ไขทั้งหมดคือองค์ประกอบของ กลุ่มประสบการณ์ที่เกี่ยวกับจุดประสงค์ที่ว่า “บอกความแตกต่างของเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลได้พอสมควร” สำหรับกลุ่มประสบการณ์กิจกรรมสร้างนิสัย มีองค์ประกอบของกลุ่มประสบการณ์ที่ต้องปรับปรุงเป็นบางส่วน คือ จุดประสงค์ที่ว่า “ยอมรับผิดเมื่อตนทำผิด” และกิจกรรมการเรียนการสอนที่ว่า “ให้นักเรียนนำข่าวจากหนังสือพิมพ์หรือข่าวชาวบ้านที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์มาเล่าให้เพื่อนฟังแล้วช่วยกันวิจารณ์” ปัญหาของครูเกี่ยวกับการใช้แผนการสอน ครูประสบปัญหาเกี่ยวกับความรู้ในเรื่อง ความรู้พื้นฐานของการสอนจริยศึกษาและวิธีการบูรณาการครูไม่มีทักษะและ/หรือไม่มีความพร้อมที่จะทำตามหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร เกี่ยวกับความสามารถในการให้นักเรียนเข้ามามีบทบาทในการทำกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการสร้างเสริมลักษณะนิสัย ความพร้อมในการจัดทำสื่อการเรียน และการสนับสนุนของโรงเรียนในการจัดสื่อการเรียนที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนวิธีวัดผล ครูผู้สอนใช้วิธีสังเกตความตั้งใจความสนใจในขณะที่เรียนมาเป็นอันดับแรก ส่วนวิธีอื่นๆ รองลงมาได้แก่ ตรวจผลงาน สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก สนทนาและซักถาม ทดสอบ สังเกตความร่วมมือในการทำงานเป็นกลุ่ม และศึกษาเป็นรายบุคคล

บรรณานุกรม :
จันทนา ตั้งสุวรรณพานิช . (2524). การใช้แผนการสอนของกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทนา ตั้งสุวรรณพานิช . 2524. "การใช้แผนการสอนของกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทนา ตั้งสุวรรณพานิช . "การใช้แผนการสอนของกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
จันทนา ตั้งสุวรรณพานิช . การใช้แผนการสอนของกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.