ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพด้านการสอน ของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวันตามความคิดเห็นของตนเอง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพด้านการสอน ของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวันตามความคิดเห็นของตนเอง
นักวิจัย : กัญญา เดชาภิวัฒน์สกุล
คำค้น : การสอน , ครูประถมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรรณี ศิริโชติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : 9745637181 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18637
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพด้านการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ตามความคิดเห็นของตนเอง ตามตัวแปรด้านวุฒิ และประสบการณ์ สมรรถภาพด้านการสอนประกอบด้วย การเตรียมการสอน การกำหนดวัตถุประสงค์การสอน การเลือกวิธีการและเทคนิคการสอน การผลิตและใช้สื่อการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครูที่ทำการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปทุมวันจำนวน 223 คน โดยใช้เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับสมรรถภาพด้านการสอน และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ (Sheffe Test) ผลการวิจัย 1.ครูมีปัญหาการสอนในระดับปานกลาง ในด้านวัตถุประสงค์การสอนกับด้านการผลิตและใช้สื่อการสอน 2.ครูมีความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพด้านการสอนในเรื่องการผลิตและใช้สื่อการสอน รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก อยู่ในระดับปานกลาง 3.ครูที่มีวุฒิและประสบการณ์สอนต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับปัญหาการสอนด้าน ต่างๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 4.ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกัน มีความต้องการในการพัฒนาสมรรถภาพด้านต่างๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 5.ครูที่มีวุฒิต่างกัน มีความต้องการพัฒนาสมรรถภาพการสอนด้านการเลือกวิธีการและเทคนิคการสอน การผลิตและใช้สื่อการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนและด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ส่วนด้านการเตรียมการสอน และการกำหนดวัตถุประสงค์การสอนแตกต่างกันอย่างนัยสำคัญที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
กัญญา เดชาภิวัฒน์สกุล . (2527). ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพด้านการสอน ของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวันตามความคิดเห็นของตนเอง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัญญา เดชาภิวัฒน์สกุล . 2527. "ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพด้านการสอน ของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวันตามความคิดเห็นของตนเอง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กัญญา เดชาภิวัฒน์สกุล . "ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพด้านการสอน ของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวันตามความคิดเห็นของตนเอง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
กัญญา เดชาภิวัฒน์สกุล . ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพด้านการสอน ของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวันตามความคิดเห็นของตนเอง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.