ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนรัฐบาลส่วนกลาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนรัฐบาลส่วนกลาง
นักวิจัย : ดวงจิต ชูพันธุ์
คำค้น : เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2518
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18632
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสำรวจความรู้เรื่องเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนรัฐบาลส่วนกลาง โดยมีสมมุติฐานว่า นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความรู้เรื่องเพศแตกต่างกัน นักเรียนชายมีความรู้เรื่องเพศของชายและรู้เรื่องเพศของหญิงแตกต่างกัน และนักเรียนหญิงมีความรู้เรื่องเพศของชายและรู้เรื่องเพศของหญิงแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างซึ่งเลือกโดยวิธีสุ่ม เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนรัฐบาลส่วนกลาง 6 โรงคือ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โรงเรียนเบญจมราชาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา และโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามจากความรู้เรื่องเพศที่สร้างขึ้น และคำนวณหาความเชื่อถือได้และความแม่นตรงของแบบสอบถามแล้วจึงนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 300 คน หลังจากนั้นได้นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณหาค่าเฉลี่ยและอัตราส่วนวิกฤตผลการวิจัยปรากฏว่า นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความรู้เรื่องเพศไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ นักเรียนชายมีความรู้เรื่องเพศของชายมากกว่ารู้เรื่องเพศของหญิงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และนักเรียนหญิงมีความรู้เรื่องเพศของหญิงมากกว่ารู้เรื่องเพศของชาย และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน

บรรณานุกรม :
ดวงจิต ชูพันธุ์ . (2518). ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนรัฐบาลส่วนกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงจิต ชูพันธุ์ . 2518. "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนรัฐบาลส่วนกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงจิต ชูพันธุ์ . "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนรัฐบาลส่วนกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518. Print.
ดวงจิต ชูพันธุ์ . ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนรัฐบาลส่วนกลาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2518.