ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อศึกษาทัศนคติของชาวอำเภอม่วงสามสิบ ที่มีต่อสำนักงานผดุงครรภ์ในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อศึกษาทัศนคติของชาวอำเภอม่วงสามสิบ ที่มีต่อสำนักงานผดุงครรภ์ในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : ดรรชนี ภาคกุล
คำค้น : สำนักงานผดุงครรภ์ , สาธารณสุข -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) , บริการทางการแพทย์ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) , ม่วงสามสิบ (อุบลราชธานี) -- ประชากร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สรชัย พิศาลบุตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : 9745636304 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18631
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สต.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

การวิเคราะห์ เพื่อศึกษาทัศนคติของชาวอำเภอม่วงสามสิบที่มีต่อสำนักงานผดุงครรภ์ในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ต้องการศึกษาว่าชาวอำเภอม่วงสามสิบมีทัศนคติอย่างไรต่อสำนักงานผดุงครรภ์ในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้ง ศึกษาว่าปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อทัศนคติที่มีต่อสำนักงานผดุงครรภ์ในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทัศนคตินี้ใช้วิธีวิเคราะห์ ๒ วิธี คือการทดสอบ โดยใช้ ไค-สแควร์ (Chi-Square) และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) การวิจัยนี้ ศึกษาเฉพาะข้อมูลของสตรีที่มีอายุ ๑๕-๔๙ ปี และอย่างน้อยเคยใช้บริการมาแล้ว ๑ ครั้ง จากอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๔๐๕ ครัวเรือน จากผลการวิเคราะห์ ปรากฏว่าชาวอำเภอม่วงสามสิบ มีทัศนคติที่ดีต่อสำนักงานผดุงครรภ์เป็นส่วนใหญ่คือประมาณร้อยละ ๗๐ และมีเพียงส่วนน้อยคือประมาณร้อยละ 10 ที่มีทัศนคติไม่ดีต่อสำนักผดุงครรภ์นี้ และจากผลการวิเคราะห์โดยการทดสอบ ไค-สแคว์ พบว่า ปัจจัยทางด้านสถานภาพสมรสที่มีความสัมพันธ์กับทันคติเพียงตัวเดียวและมีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ๐.๑๙๔ สำหรับการวิเคราะห์เส้นทาง พบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบทางตรงได้แก่ ปัจจัยด้านสถานภาพสมรสและปัจจัยด้านความสามารถในการอ่านและเขียน ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบทางอ้อม ได้แก่อายุของผู้ให้สัมภาษณ์และระดับการศึกษาของผู้ให้สัมภาษณ์ จากผลการวิเคราะห์โดยใช้วิธีวิเคราะห์ทั้ง ๒ วิธี อาจสรุปได้ว่าการวิเคราะห์เส้นทางน่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่าการวิเคราะห์โดยใช้ ไค-สแควร์ เพราะสามารถบอกปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่ในกรณีที่ต้องการศึกษาเฉพาะผลทางตรงอย่างเดียว ซึ่งเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามหรือปัจจัยแต่ละตัว สามารถใช้การวิเคราะห์โดยใช้ไค-สแควร์ได้เพราะวิเคราะห์ง่ายและสะดวกกว่าการวิเคราะห์เส้นทาง

บรรณานุกรม :
ดรรชนี ภาคกุล . (2527). การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อศึกษาทัศนคติของชาวอำเภอม่วงสามสิบ ที่มีต่อสำนักงานผดุงครรภ์ในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดรรชนี ภาคกุล . 2527. "การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อศึกษาทัศนคติของชาวอำเภอม่วงสามสิบ ที่มีต่อสำนักงานผดุงครรภ์ในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดรรชนี ภาคกุล . "การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อศึกษาทัศนคติของชาวอำเภอม่วงสามสิบ ที่มีต่อสำนักงานผดุงครรภ์ในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
ดรรชนี ภาคกุล . การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อศึกษาทัศนคติของชาวอำเภอม่วงสามสิบ ที่มีต่อสำนักงานผดุงครรภ์ในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.