ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างนามศัพท์ และสมาสในเรื่องนโลปาขยาน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างนามศัพท์ และสมาสในเรื่องนโลปาขยาน
นักวิจัย : ธีรยุทธ สุนทรา
คำค้น : นโลปาขยาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปราณี ฬาพานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2521
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18609
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521

วิทยานิพนธ์นี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษา การสร้างนามศัพท์ และสมาสในเรื่องนโลปาขยาน ผลจากการวิจัยมีดังนี้ นามศัพท์เกิดจากการนำปัจจัยมาประกอบเข้ากับธาตุและคำที่ลงปัจจัยมาแล้วการสร้างนามศัพท์มี 2 ประเภท ได้แก่การสร้างนามศัพท์ประเภทคำกฤต และการสร้างนามศัพท์ประเภทคำตัทธิต ส่วนคำสมาสเกิดจากการนำเอาคำนามหรือคำอื่นที่มีใช้อยู่ในภาษาจำนวน 2 คำ หรือมากกว่าขึ้นไปมารวมกัน คำกฤตเกิดขึ้นจากการนำเอาปัจจัยขั้นที่หนึ่งมาประกอบกับธาตุ ปัจจัยที่ปรากฏมากที่สุดในนโลปาขยานคือ อ ปัจจัย และปัจจัยที่ปรากฏน้อยที่สุด คือ ว˚าส(วส) ปัจจัย และหมวดธาตุที่นำมาใช้ในการสร้างคำกฤตในนโลปาขยานนั้น หมวดที่ปรากฏมากที่สุดคือหมวดที่หนึ่ง และปรากฏน้อยที่สุด คือหมวดที่เจ็ด คำตัทธิตเกิดจากการนำเอาปัจจัยขั้นที่สองมาประกอบกับคำที่มีใช้อยู่ในภาษาปัจจัยที่ปรากฏมากที่สุดในนโลปาขยานคือ อ ปัจจัย และปัจจัยที่ปรากฏน้อยที่สุด คือ อิน และ ถ ปัจจัย คำสมาสที่เกิดจากการนำเอาคำนามหรือคำอื่น ซึ่งมีใช้อยู่ในภาษาจำนวน 2 คำ หรือมากกว่าขึ้นไปมารวมกัน แบ่งออกได้เป็น 4 ชนิด คือ ทวนทวสมาส ตตปุรุษสมาส กรมธารยสมาส และพหุวรีหิสมาส สมาสที่ปรากฏใช้มากที่สุดในนโลปาขยานคือ กรมธารยสมาส และที่ปรากฏใช้น้อยที่สุด คือ ทวนทวสมาส ถ้าเปรียบเทียบคำกฤต คำตัทธิต และคำสมาส ที่ปรากฏใช้ในนโลปาขยานผู้วิจัยพบว่า คำสมาสมีปรากฏใช้มากที่สุด คำกฤตมีใช้มากเป็นอันดับสอง ส่วนคำตัทธิตมีใช้น้อยที่สุด

บรรณานุกรม :
ธีรยุทธ สุนทรา . (2521). การสร้างนามศัพท์ และสมาสในเรื่องนโลปาขยาน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรยุทธ สุนทรา . 2521. "การสร้างนามศัพท์ และสมาสในเรื่องนโลปาขยาน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรยุทธ สุนทรา . "การสร้างนามศัพท์ และสมาสในเรื่องนโลปาขยาน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. Print.
ธีรยุทธ สุนทรา . การสร้างนามศัพท์ และสมาสในเรื่องนโลปาขยาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2521.