ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคำนวณเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบใช้น้ำธรรมดา ในส่วนที่เกี่ยวกับนิวตรอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคำนวณเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบใช้น้ำธรรมดา ในส่วนที่เกี่ยวกับนิวตรอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
นักวิจัย : ดรุณี สุวิทยพันธุ์
คำค้น : เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธัชชัย สุมิตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18606
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ กล่าวถึง การคำนวณเบอร์นอัพและค่าสภาวะวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบใช้น้ำธรรมดาที่มีเชื้อเพลิงเป็น uo₂, Tho₂, Puo₂, uo₂, Tho₂, หรือPuo₂-uo₂ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ริโบ-๕ โปรแกรมนี้กำหนดให้นิวตรอนมีพลังงานต่างกันเป็น ๕ กลุ่ม (นิวตรอนเร็ว ๓ กลุ่ม และนิวตรอนช้า ๒ กลุ่ม) และแกนกลางประกอบชั้นด้วยยูนิตเซลที่เหมือนกัน การคำนวณเริ่มจาก ยูนิตเซลโดยใช้ทฤษฎีทรานสปอร์ตของนิวตรอน ทำให้ได้ค่าโฮโมจิไนเซชั่นแฟคเตอร์ซึ่งถูกนำไปใช้ในการคำนวณค่าคงที่ของนิวเคลียร์ของแกนกลางที่เป็นเนื้อเดียวกัน ค่าเบอร์นอัพและค่าสภาวะวิกฤตที่เวลาใด ๆ ในขณะเครื่องปฏิกรณ์ทำงานคำนวณได้จากสมการการแพร่กระจายของนิวตรอน ๒ กลุ่ม (นิวตรอนเร็ว๑ กลุ่มและนิวตรอนช้า ๑ กลุ่ม) โดยการสมมติให้แบบจำลองของเครื่องปฏิกรณ์เป็นจุด ผลการคำนวณเบอร์นอัพสำหรับการคำนวณ ๒๑ ชั้น โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ไอบีเอ็ม ๓๗๐ / ๑๓๘ ใช้เวลา ๒๓ วินาที

บรรณานุกรม :
ดรุณี สุวิทยพันธุ์ . (2523). การคำนวณเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบใช้น้ำธรรมดา ในส่วนที่เกี่ยวกับนิวตรอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดรุณี สุวิทยพันธุ์ . 2523. "การคำนวณเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบใช้น้ำธรรมดา ในส่วนที่เกี่ยวกับนิวตรอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดรุณี สุวิทยพันธุ์ . "การคำนวณเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบใช้น้ำธรรมดา ในส่วนที่เกี่ยวกับนิวตรอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
ดรุณี สุวิทยพันธุ์ . การคำนวณเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบใช้น้ำธรรมดา ในส่วนที่เกี่ยวกับนิวตรอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.