ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการ
นักวิจัย : ดนัย เทียนพุฒ
คำค้น : การประชุม -- การประเมินผล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : 9745616133 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18565
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญจำนวน 35 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบสอบถามและแบบประเมินวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีวิเคราะห์เนื้อเรื่อง คำนวณค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์ของการกระจายและการทดสอบค่าที เกณฑ์สำคัญที่พัฒนาขึ้นโดยสรุปมีดังนี้ มิติด้านสภาวะแวดล้อม 1. ความจำเป็น ความต้องการจัดโครงการประชุมปฏิบัติการ พัฒนามาจากนโยบายของหน่วยงานและการเสนอแนะในการจัดครั้งก่อน ซึ่งมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน 2. การสำรวจความจำเป็น โดยข้อคำถามเกี่ยวกับความจำเป็นของโครงการประชุมปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 4 จากระบบ 5 แต้ม 3. จุดมุ่งหมาย (objective) ของโครงการประชุมปฏิบัติการต้องพัฒนามาจากวัตถุประสงค์ (Goal) และสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานและต้องเกิดจากความต้องการของผู้เข้าร่วมประชุม มิติด้านการวางแผน 1. คณะกรรมการจัดโครงการประชุมปฏิบัติการ ประกอบด้วย 3 ฝ่ายคือ คณะดำเนินการ คณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 2. วิทยากรต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่จัดขึ้น มีความสามารถในการถ่ายทอด มีบุคลิกภาพเหมาะสมและมีเทคนิคในการจูงใจ 3. ระยะเวลาที่เหมาะสมของโครงการประชุมปฏิบัติการระยะสั้นคือ 3-5 วัน 4. อัตราส่วนของวิทยากรต่อผู้เข้าร่วมประชุมในการฝึกปฏิบัติ สำหรับโครงการประชุมปฏิบัติการระยะสั้น และระยะยาว คือ 1 : 6-10 และ 1:10-15 ตามลำดับ 5. มีความพร้อมเรื่อง สถานที่ วัสดุ-อุปกรณ์ อย่างน้อยร้อยละ 80 6. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ 7. มีการวางแผนประเมินความก้าวหน้าของโครงการ และประเมินรวมสรุปผลสัมฤทธิ์ของโครงการประชุมปฏิบัติการ มิติด้านการปฏิบัติ 1. วิธีดำเนินงานของคณะกรรมการจัดโครงการประชุมปฏิบัติการ ใช้หลักการทำงานเป็นทีม และมีการแบ่งงานให้รับผิดชอบตามความสามารถ 2. การสำรวจความคาดหวังได้จาก การทดสอบก่อนการอบรมและการเช็คจากใบสมัคร 3. วิธีการสอนใช้วิธีให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมมากที่สุด มิติด้านการประเมิน โครงการปฏิบัติการจะสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมาย (objective) ก็ต่อเมื่อผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเข้าประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลา มีผลการปฏิบัติงานระหว่างการประชุมปฏิบัติการอยู่ในระดับ 8 มีความเข้าใจในหลักทฤษฎี และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างน้อยร้อยละ 80

บรรณานุกรม :
ดนัย เทียนพุฒ . (2525). การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดนัย เทียนพุฒ . 2525. "การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดนัย เทียนพุฒ . "การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
ดนัย เทียนพุฒ . การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.