ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวะผู้นำของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาวะผู้นำของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
นักวิจัย : จวงจันทน์ พวงจันทน์แดง
คำค้น : นักเรียนประถมศึกษา , ภาวะผู้นำ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุมน อมรวิวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 9745620106 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18560
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

วัตถุปุระสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำของนักเรียนโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำของนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยกับโรงเรียนธรรมดา 3. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง วิธีดำเนินการวิจัย ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย สังกัดเทศบาลและโรงเรียนราษฎร์ปีการศึกษา 2525 ในจังหวัดเชียงราย จำนวน 500 คน เป็นนักเรียนโรงเรียนในโครงการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยจำนวน 267 คน และนักเรียนในโรงเรียนธรรมดาจำนวน 233 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสำรวจที่ปรับปรุงจากแบบสำรวจของยาใจ รีละชาติ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จำนวน 39 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าซี (Z-test) ผลการวิจัย 1.นักเรียนระดับประถมศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 โดยเฉลี่ยมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับสูงทุกหมวดของคุณลักษณะผู้นำ 2.นักเรียนโรงเรียนในโครงการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยกับนักเรียนโรงเรียนธรรมดา มีภาวะผู้นำแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 โดยนักเรียนโรงเรียนธรรมดามีภาวะผู้นำสูงกว่านักเรียนในโครงการจัดกิจกรรมประชาธิปไตย 3.เมื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำระหว่างเพศของนักเรียนพบว่ามีความแตกต่างกัน โดยที่นักเรียนหญิงมีภาวะผู้นำสูงกว่านักเรียนชายทั้งในส่วนรวมและในแต่ละประเภทของโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.5 4.นักเรียนโรงเรียนในโครงการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยมีคุณลักษณะผู้นำด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนในโรงเรียนธรรมดา และนักเรียนในโรงเรียนธรรมดา มีคุณลักษณะผู้นำด้านทักษะในการแก้ปัญหาและประนีประนอม ความยุติธรรม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และบุคลิกภาพเกี่ยวกับลักษณะท่าทางดีกว่านักเรียนโรงเรียนในโครงการจัดกิจกรรมประชาธิปไตย อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 5.นักเรียนชายมีคุณลักษณะผู้นำด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนหญิง แต่นักเรียนหญิงมีคุณลักษณะผู้นำด้านทักษะในการแก้ปัญหาและประนีประนอม ความมีเหตุผลความมีวินัยและมั่นใจในตนเอง การสื่อความหมาย ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา การเสียสละเห็นอกเห็นใจ บุคลิกภาพเกี่ยวกับลักษณะท่าทางความกล้าและการควบคุมอารมณ์สูงกว่านักเรียนชาย อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
จวงจันทน์ พวงจันทน์แดง . (2526). ภาวะผู้นำของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จวงจันทน์ พวงจันทน์แดง . 2526. "ภาวะผู้นำของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จวงจันทน์ พวงจันทน์แดง . "ภาวะผู้นำของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
จวงจันทน์ พวงจันทน์แดง . ภาวะผู้นำของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.