ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การฝึกอบรมผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขาในการสอนวิชาสังคมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การฝึกอบรมผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขาในการสอนวิชาสังคมศึกษา
นักวิจัย : จรูญ จัวนาน
คำค้น : สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุมน อมรวิวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2517
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18550
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองฝึกอบรมผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขาให้มีความรู้และความสามารถในการสอนวิชาสังคมศึกษาแก่เด็กชาวเขา และเพื่อทดลองใช้แบบเรียนวิชาสังคมศึกษา ของแผนกวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตรพิเศษ หนังสือแบบเรียน คู่มือครูแบบทดสอบ แบบฝึกหัดย่อย แบบสังเกตการณ์ทดลองสอน แบบให้คะแนนการสอน แบบนิเทศการสอน แบบปรนัย แบบประเมินผลหนังสือแบบเรียน และวิธีสอนสังคมศึกษาตามแนวของโครงการทดลองนำไปทดลองฝึกอบรมกับตัวอย่างประชากรที่เป็นชาวเขา จำนวน 55 คน ณ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้อมูลในการวิจัยเก็บรวบรวมจากคะแนนการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมคะแนนการทดสอบย่อยและแบบฝึกหัด และคะแนนการฝึกสอน ผลการวิจัย 1. พัฒนาการของผู้รับการอบรมด้านวิชาการและความสามารถในการสอนอยู่ในเกณฑ์เป็นที่น่าพอใจ 2. ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการฝึกอบรมมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมเพิ่มขึ้นจากก่อนการฝึกอบรมเป็น 4.87 นับว่าการวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐาน และการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ 3.ความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลด้านวิชาการและความสามารถในการฝึกสอน มีค่าสัมประสิทธิแห่งสหสัมพันธ์เป็น 0.832 และมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 แสดงว่าสัมฤทธิผลด้านวิชาการและความสามารถในการสอนมีความสัมพันธ์กันอย่างสูงและเป็นไปในเชิงนิมาน 4. พื้นฐานการศึกษาและสภาพของผู้รับการอบรมไม่มีอิทธิพลต่อความมั่นใจในการสอน กล่าวคือ จากผลการวิเคราะห์ไคสแควร์ (X2) ของการทกสอบความมั่นใจในการสอนของผู้รับการอบรมไม่มีนัยสำคัญที่ระดับ .01 5.ผู้รับการอบรมมีความเข้าใจเนื้อหาวิชาในหนังสือแบบเรียนสังคมศึกษา ที่กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ดี ด้วยผลการวิจัยดังกล่าว แสดงว่า หลักสูตรพิเศษ หนังสือแบบเรียน คู่มือและแบบทดสอบที่สร้างขึ้น รวมทั้งหลักการในการอบรมและวิธีสอนสังคมศึกษาโดยใช้แนวการฝึกหัดครูตามหลักสูตรพิเศษของโครงการมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขาได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

บรรณานุกรม :
จรูญ จัวนาน . (2517). การฝึกอบรมผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขาในการสอนวิชาสังคมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จรูญ จัวนาน . 2517. "การฝึกอบรมผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขาในการสอนวิชาสังคมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จรูญ จัวนาน . "การฝึกอบรมผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขาในการสอนวิชาสังคมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517. Print.
จรูญ จัวนาน . การฝึกอบรมผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขาในการสอนวิชาสังคมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2517.