ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้ของโครงการพัฒนาไฟฟ้า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้ของโครงการพัฒนาไฟฟ้า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : จริยา เหลืองรังสรรค์
คำค้น : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , โครงการพัฒนาไฟฟ้าชนบท
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จินตนา บุญบงการ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2520
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18548
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไม่อุดมสมบูรณ์ การพัฒนาไฟฟ้าชนบทจะช่วยให้ประชาชนในภูมิภาคนี่มีความเป็นอยู่ทัดเทียมกับภาคอื่น ๆ คือ ๑. การอุปโภค มีกระแสไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวัน ๒. การเกษตร จะสามารถนำไฟฟ้าไปใช้กับมอเตอร์ เพื่อทดน้ำเช้าไร่นา ๓.การอุตสาหกรรมขนาดย่อม ๔. ความปลอดภัย ไฟฟ้าจะช่วยลดปัญหาเพลิงไหม้ ประชาชนในภูมิภาคนี้ยังใช้ไฟฟ้ากันน้อย เนื่องจากรายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อหน่วยต่ำ และมีปัญหาในเรื่องค่ากระแสไฟฟ้า ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ราคาสูง ในการวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้ของโครงการพัฒนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้วิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๗ รวม ๕ ปี และได้วิเคราะห์ด้านการเงินโครงการ ๆ ซึ่งประกอบด้วย ๑๖ จังหวัด มีระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ ปี ทั้งนี้ได้มุ่งการวิเคราะห์ไปที่ ๑.ประสิทธิภาพการดำเนินงานของ กฟภ. ๒.ความสามารถในการทำกำไรของ กฟภ ๓.ความสามารถในการทำกำไรของโครงการ ๆ ๔. ผลของการดำเนินงานของโครงการ ๆ ผลของการวิเคราะห์ปรากฏว่าอัตราเงินทุนหมุนเวียนของเงินทุนต่ำลงทุนทุกปี ทำให้ประสบปัญหาเรื่องเงินสดขาดแคลน ทั้งนี้เนื่องจาก กฟภ. ได้มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรสูง และมีลูกหนี้เพิ่มมากขึ้น การแก้ไขให้มีเงินสดเพียงพอในการดำเนินงานของ กฟภ. คือ ๑.เพิ่มรายได้ ๒.ลดรายจ่าย ๓. ลดยอดพัสดุคงเหลือ ๔. เร่งรัดการจัดเก็บหนี้สำหรับการวิเคราะห์ที่โครงการ ฯ ปรากฏว่า โครงการขาดทุนเป็นระยะเวลานาน และเงินสดก็ขาดแคลน ทั้งนี้เพราะว่าโครงการ ฯ ประเมินรายได้ที่จะได้รับในแต่ละปีน้อย และไม่ได้คำนึงถึงเจ้าหนี้ระยะสั้น ซึ่งจะทำให้โครงการมีเงินสดมากขึ้น แต่โครงการ ๆ ก็มีภาระดอกเบี้ยซึ่งต้องจ่ายจำนวนสูง ดังนั้นจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลและ กฟภ. เพื่อทำให้ภูมิภาคนี้มีความเจริญทั้งด้านสังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยขจัดปัญหาด้านการเมือง

บรรณานุกรม :
จริยา เหลืองรังสรรค์ . (2520). การวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้ของโครงการพัฒนาไฟฟ้า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จริยา เหลืองรังสรรค์ . 2520. "การวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้ของโครงการพัฒนาไฟฟ้า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จริยา เหลืองรังสรรค์ . "การวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้ของโครงการพัฒนาไฟฟ้า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520. Print.
จริยา เหลืองรังสรรค์ . การวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้ของโครงการพัฒนาไฟฟ้า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2520.