ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างโมดูลการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "พลังงานและการเปลี่ยนแปลง" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างโมดูลการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "พลังงานและการเปลี่ยนแปลง" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นักวิจัย : จรัสโฉม นาโค
คำค้น : วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุนันท์ ปัทมาคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2521
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18543
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2521

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโมดูลการสอนวิชาวิทยาสาสตร์เรื่อง “พลังงานและการเปลี่ยนแปลง” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และเพื่อหาประสิทธิภาพของโมดูลตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ๘๕/๘๕ การวิจัยดำเนินเป็นขั้น ๆ คือ ศึกษาเทคนิคและวิธีการสร้างโมดูล ศึกษาหลักสูตร แบบเรียน คู่มือครู ตั้งวัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม สร้างแบบสอบเพื่อใช้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยโมดูล ซึ่งใช้แบบสอบฉบับเดียวกัน และสร้างโมดูลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ นำแบบสอบที่สร้างขึ้นไปทดสอบกับนักเรียนที่เคยเรียนเรื่องนี้มาแล้ว เพื่อวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แห่งความเชื่อถือได้ ค่าอำนาจจำแนก และระดับความยากง่าย ได้ค่าสัมประสิทธิ์แห่งความเชื่อถือได้เท่ากับ ๐.๗๙ แล้วคัดเลือกเฉพาะข้อที่มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง ๐.๒ ถึง ๐.๖๗ และค่าระดับความยากง่ายระหว่าง ๐.๒๘ ถึง ๐.๘๓ จำนวน ๔๕ ข้อ นำโมดูลที่สร้างขึ้นไปทดลองกับนักเรียนขั้นหนึ่งต่อหนึ่งและขั้นกลุ่มเล็ก เพื่อปรับปรุงแก้ไขบทเรียน จากนั้นนำโมดูลที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ในขั้นภาคสนามกับนักเรียน ๔๑ คน นำข้อมูลที่ทดลองได้มาวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ จากผลการทดลองปรากฏว่า โมดูลที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ๘๘.๕๕/๘๒.๐๖

บรรณานุกรม :
จรัสโฉม นาโค . (2521). การสร้างโมดูลการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "พลังงานและการเปลี่ยนแปลง" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จรัสโฉม นาโค . 2521. "การสร้างโมดูลการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "พลังงานและการเปลี่ยนแปลง" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จรัสโฉม นาโค . "การสร้างโมดูลการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "พลังงานและการเปลี่ยนแปลง" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. Print.
จรัสโฉม นาโค . การสร้างโมดูลการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "พลังงานและการเปลี่ยนแปลง" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2521.