ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร นางบัวคำ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร นางบัวคำ
นักวิจัย : ฉัตรยุพา สวัสดิพงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : คมคาย นิลประภัสสร , สิงฆะ วรรณสัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2517
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18320
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517

วิทยานิพนธ์นี้ เป็นการศึกษาค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร นางบัวคำ โดยเน้นหนักไปในด้านวรรณคดีวิจารณ์ ผู้เขียนได้แบ่งวิทยานิพนธ์ออกเป็น 5 บท ในบทนำ กล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา ความมุ่งหมายของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย และวิธีการดำเนินการวิจัยตามลำดับ บทที่สอง กล่าวถึงที่มาและลักษณะค่าวซอของลานนาไทย บทที่สาม กล่าวถึงเรื่องย่อและที่มาของค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร นางบัวคำ และผู้เขียนได้เสนอข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับผู้แต่งค่าวซอเรื่องนี้เอาไว้ด้วย บทที่สี่ ผู้เขียนได้กล่าวถึงการศึกษาค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร นางบัวคำ ในเชิงวรรณคดีวิจารณ์ ในด้านลักษณะของเรื่อง ลักษณะตัวละคร ความไพเราะ ภาพพจน์ อารมณ์สะเทือนใจและจินตนาการที่ได้จากเรื่อง ตลอดจนการสอดแทรกภาพของสังคมลานนาไทยบางประการ ในสมัยนั้น ลงในเนื้อเรื่อง อันแสดงถึงอิทธิพลของสังคมที่มีต่อวรรณกรรมเรื่องนี้ ส่วนบทสุดท้าย เป็นการสรุปผลการวิจัยว่า ค่าวซอเรื่องจ้าวสุวัตร นางบัวคำ เป็นวรรณกรรมชาวบ้านที่มุ่งจะให้ความบันเทิงใจ เป็นสำคัญ ผู้เขียนได้เสนอแนะให้มีการชำระต้นฉบับค่าวซอเรื่องนี้เพื่อให้เป็นมาตรฐานและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะศึกษาวรรณกรรมลานนาไทยต่อไป และควรจะมีการศึกษาวรรณกรรมลานนาไทยเรื่องอื่นๆ ในด้านวรรณคดีวิจารณ์และวรรณคดีเปรียบเทียบด้วย

บรรณานุกรม :
ฉัตรยุพา สวัสดิพงษ์ . (2517). ค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร นางบัวคำ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉัตรยุพา สวัสดิพงษ์ . 2517. "ค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร นางบัวคำ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉัตรยุพา สวัสดิพงษ์ . "ค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร นางบัวคำ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517. Print.
ฉัตรยุพา สวัสดิพงษ์ . ค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร นางบัวคำ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2517.