ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาที่เกิดจากการเกณฑ์เด็กสองกลุ่มอายุในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดเชียงราย : การศึกษาเฉพาะกรณี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาที่เกิดจากการเกณฑ์เด็กสองกลุ่มอายุในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดเชียงราย : การศึกษาเฉพาะกรณี
นักวิจัย : จรัล วงศ์ธานี
คำค้น : การศึกษาภาคบังคับ -- ไทย (ภาคเหนือ) , โรงเรียนประถมศึกษา -- ไทย -- เชียงราย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุมน อมรวิวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : 9745635715 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18536
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2527

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดจากการเกณฑ์เด็กสองกลุ่มอายุในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในด้านการบริหาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการปรับตัวชองนักเรียน วิธีดำเนินการวิจัยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ครูใหญ่ ครูประจำชั้น และนักเรียนสองกลุ่มอายุ และสำรวจผลการเรียนของนักเรียนสองกลุ่มอายุ ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดเชียงราย ที่เกณฑ์เด็กสองกลุ่มอายุ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2525 จำนวน 27 โรงเรียนเป็นการศึกษาจากประชากร คือ ครูใหญ่จำนวน 27 คน ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 27 คน และกลุ่มตัวอย่างนักเรียนสองกลุ่มอายุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 100 คน แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย 1. การดำเนินงานตามโครงการเกณฑ์เด็กสองกลุ่มอายุ มีปัญหามากในเรื่องขาดคู่มือแนะนำการดำเนินตามโครงการ 2. การบริหารงานวิชาการ มีปัญหามากในเรื่องครูผู้สอนไม่ได้รับการอบรมหลักและวิธีการสอนนักเรียนสองกลุ่มอายุมาก่อน การบริหารงานธุรการและการเงิน มีปัญหามากในเรื่องเงินงบประมาณค่าวัสดุไม่เพียงพอที่จะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียน 3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านคุณลักษณะของนักเรียน มีปัญหามากในเรื่องนักเรียนกลุ่มก่อนเกณฑ์ขาดความพร้อมทางการเรียน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีปัญหามากในเรื่อง ครูต้องใช้เวลาในการอธิบายบทเรียนให้แก่นักเรียนกลุ่มก่อนเกณฑ์มากกว่านักเรียนกลุ่มตามเกณฑ์ การสอนนักเรียนสองกลุ่มอายุจำเป็นต้องใช้สื่อการเรียนมากกว่าการสอนปกติ ขาดสื่อการเรียนที่ช่วยให้นักเรียนที่มีพื้นฐานหรือความพร้อมแตกต่างกันได้เรียนตามความสามารถ และครูต้องใช้เวลาในการสอนนักเรียนสองกลุ่มอายุมากกว่าสอนตามปกติ ทำให้สอนไม่ทันตามกำหนดการสอน ด้านสัมฤทธิผลทางการเรียนกลุ่มทักษะ มีปัญหามากในเรื่องนักเรียนกลุ่มก่อนเกณฑ์ขาดทักษะในการอ่าน ขาดทักษะในการเขียน และขาดทักษะในวิชาคณิตศาสตร์ 4. ปัญหาในการปรับตัวของนักเรียน ด้านคุณลักษณะของนักเรียน มีปัญหามากในเรื่องนักเรียนกลุ่มก่อนเกณฑ์มักจะขาดความมั่นใจในตัวเอง

บรรณานุกรม :
จรัล วงศ์ธานี . (2527). ปัญหาที่เกิดจากการเกณฑ์เด็กสองกลุ่มอายุในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดเชียงราย : การศึกษาเฉพาะกรณี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จรัล วงศ์ธานี . 2527. "ปัญหาที่เกิดจากการเกณฑ์เด็กสองกลุ่มอายุในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดเชียงราย : การศึกษาเฉพาะกรณี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จรัล วงศ์ธานี . "ปัญหาที่เกิดจากการเกณฑ์เด็กสองกลุ่มอายุในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดเชียงราย : การศึกษาเฉพาะกรณี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
จรัล วงศ์ธานี . ปัญหาที่เกิดจากการเกณฑ์เด็กสองกลุ่มอายุในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดเชียงราย : การศึกษาเฉพาะกรณี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.