ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการใช้แบบฝึกโคลซต่อสัมฤทธิด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการใช้แบบฝึกโคลซต่อสัมฤทธิด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า
นักวิจัย : จรรยา เรืองมาลัย
คำค้น : ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปานตา ใช้เทียมวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18532
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้ เพื่อเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า ที่เรียนโดยฝึกทำแบบฝึกโคลซและไม่ได้ฝึกทำแบบฝึกโคลซ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยกับตัวอย่างประชากร 2 กลุ่ม ซึ่งเลือกมาจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 และห้อง 7 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จำนวน 60 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตัวอย่างประชากรนี้มีพื้นฐานการเรียนรู้อยู่ในระดับใกล้เคียง และไม่มีพื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษมาก่อนเลย ผู้วิจัยได้ดำเนินการสอนตัวอย่างประชากรทั้ง 2 กลุ่ม โดยให้กลุ่มทดลองเรียนโดยทำแบบฝึกโคลซ ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้ทำแบบฝึกโดลซ ใช้เวลาในการสอน 14 คาบ หลังจากสอนจบเนื้อหาที่กำหนดแล้ว ผู้วิจัยได้ทดสอบสัมฤทธิ์ผลด้านความเข้าใจในการอ่านของตัวอย่างประชากรกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้แบบสอบที่สร้างขึ้น ซึ่งได้นำไปหาอำนาจจำแนกค่าความยากง่ายและความเชื่อถือได้ก่อนนำมาใช้กับตัวอย่างประชากร และนำคะแนนที่ได้มาทดสอบความมีนัยสำคัญโดยใช้ค่าที่ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า นักเรียนที่เรียนโดยทำแบบฝึกโคลซมีสัมฤทธิ์ผลด้านความเข้าใจในการอ่านสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยไม่ได้ทำแบบฝึกโคลซอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

บรรณานุกรม :
จรรยา เรืองมาลัย . (2526). ผลของการใช้แบบฝึกโคลซต่อสัมฤทธิด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จรรยา เรืองมาลัย . 2526. "ผลของการใช้แบบฝึกโคลซต่อสัมฤทธิด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จรรยา เรืองมาลัย . "ผลของการใช้แบบฝึกโคลซต่อสัมฤทธิด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
จรรยา เรืองมาลัย . ผลของการใช้แบบฝึกโคลซต่อสัมฤทธิด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.