ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้บทบาทในการพัฒนาชุมชนของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ชนบทยากจนเขตการศึกษา 11

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้บทบาทในการพัฒนาชุมชนของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ชนบทยากจนเขตการศึกษา 11
นักวิจัย : ศิริณา กระสาทอง
คำค้น : โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทยากจน , ครูประถมศึกษา -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) , ครูกับชุมชน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) , การพัฒนาชนบท -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กรรณิการ์ สัจกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : 9745672776 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17728
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา (1) บทบาทในการพัฒนาชุมชนของครูโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ชนบทยากจน (2) ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนของครูโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ชนบทยากจน และ (3) เปรียบเทียบบทบาทในการพัฒนาชุมชนของครูโรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในและนอกโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทยากจน วิธีการวิจัยที่ใช้ คือ การวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนประถมศึกษาในและนอกโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทยากจนเขตการศึกษา 11 จำนวน 399 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง 1 ชุด ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ตอบ บทบาทของครูในการพัฒนาชุมชน ปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ¯x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัย 1. ครูโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ชนบทยากจนมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน โดยเฉลี่ยในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาบทบาทในแต่ละด้าน พบว่า ครูมีบทบาทมากในการพัฒนาชุมชนด้านสังคมและวัฒนธรรมเพียงด้านเดียว ส่วนด้านอื่น คือ ด้านสาธารณสุข ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการศึกษา และด้านเศรษฐกิจ ครูมีบทบาทปานกลาง ตามลำดับ 2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนของครูโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ชนบทยากจนที่เป็นปัญหาระดับมาก มี 4 ข้อ เรียงตามลำดับ คือ (1) ขาดงบประมาณที่จะใช้สนับสนุนโครงการออกไปพัฒนาชนบท และขาดวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือส่งเสริมและสนับสนุนในการฝึกอาชีพของชุมชน (2) ประชาชนมีความยากจน หรือมีรายได้ต่ำ (3) การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาชุมชนไม่เหมาะสม (4) ท้องถิ่นขาดแคลนทรัพยากร เช่น แหล่งน้ำ ที่ดินที่เหมาะสมกับการเกษตร ป่าไม้ ฯลฯ ส่วนที่เป็นปัญหาระดับปานกลางมี 7 ข้อ เรียงตามลำดับ คือ (1) ประชาชนในชุมชนมีระดับความรู้แตกต่างกัน (2) เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก (3) การขาดความร่วมมือและสนับสนุนจากประชาชนในชุมชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน (4) ประชาชนไม่สนใจต่อการบริการของโรงเรียน (5) ครูมีเวลาไม่เพียงพอที่จะให้บริการแก่ประชาชน (6) การขาดการประสานงานของหน่วยราชการในการประสานแผน ประสานกิจกรรม และเวลาในการทำงานในการพัฒนาชุมชน (7) ครูขาดความรู้ความสามรถที่จะให้บริการแก่ชุมชน 3. บทบาทในการพัฒนาชุมชน โดยเฉลี่ยของครูโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการและนอกโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทยากจนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 คือ ครูในโครงการมีบทบาทมากกว่าครูนอกโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทยากจน และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 ทุกด้าน คือ ครูในโครงการมีบทบาทมากกว่าครูนอกโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทยากจน ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจและอาชีพ สังคมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย และการเมืองการปกครอง

บรรณานุกรม :
ศิริณา กระสาทอง . (2530). การรับรู้บทบาทในการพัฒนาชุมชนของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ชนบทยากจนเขตการศึกษา 11.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริณา กระสาทอง . 2530. "การรับรู้บทบาทในการพัฒนาชุมชนของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ชนบทยากจนเขตการศึกษา 11".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริณา กระสาทอง . "การรับรู้บทบาทในการพัฒนาชุมชนของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ชนบทยากจนเขตการศึกษา 11."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
ศิริณา กระสาทอง . การรับรู้บทบาทในการพัฒนาชุมชนของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ชนบทยากจนเขตการศึกษา 11. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.