ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในส่วนภูมิภาค

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในส่วนภูมิภาค
นักวิจัย : นัยนา ทองดี
คำค้น : กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา -- การบริหาร , โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย -- การบริหาร , การประสานงาน , การมอบหมายงาน , การติดตามผล , การวางแผน , ความร่วมมือ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 9745622605 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17725
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารงานของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในส่วนภูมิภาค 7 ด้าน คือ การวางแผนงาน การมอบหมายงาน การประสานงาน ความร่วมมือ การรายงาน การติดตามและประเมินผลงาน การงบประมาณ 2. เพื่อศึกษา ปัญหา และอุปสรรคการบริหารงานของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในส่วนภูมิภาค วิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ กรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน 110 คน ผู้ช่วยบริหารฝ่ายวิชาการจำนวน 111 คน และหัวหน้าหมวดวิชาจำนวน 214 คน รวมทั้งสิ้น 435 คน จากกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนภูมิภาค 12 กลุ่มโรงเรียน จาก 12 จังหวัด โดยการสุ่มแบบแบ่งเขตมาเขตการศึกษาละ 1 จังหวัด ๆ ละ 1 กลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม 3 ชุดที่มีลักษณะเดียวกัน สำหรับกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้ง 3 กลุ่ม แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ แบบมาตราส่วนประมาณค่า และแบบสอบถามปลายเปิด โดยเน้นคำถามที่ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ทั้ง 7 ด้าน ดังได้กล่าวมาแล้ว การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างประชากรตอบจำนวน 516 ฉบับ ได้กลับคืนมา 435 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 84.30 แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย 1. ผลการวิจัยเกี่ยวกับสถานภาพของกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน ผู้ช่วยบริหารฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าหมวดวิชาของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในส่วนภูมิภาค พบว่า กรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน ผู้ช่วยบริหารฝ่ายวิชาการและหัวหน้าหมวดวิชา ส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาตรี กรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 35-44 ปี ส่วนผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้าหมวดวิชาส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี กรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนส่วนใหญ่มีอายุราชการระหว่าง 16-20 ปี ส่วนผู้ช่วยบริหารฝ่ายวิชาการและหัวหน้าหมวดวิชาส่วนใหญ่มีอายุราชการต่ำกว่า 6 ปี และกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้ง 3 กลุ่ม ส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ มาแล้วต่ำกว่า 6 ปีทุกกลุ่ม 2. จากการวิจัยถึงกระบวนการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในส่วนภูมิภาค ปรากฏว่า กรรมการบริหารกลุ่มกลุ่มโรงเรียน ผู้ช่วยบริหารฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าหมวดวิชา เห็นว่ากลุ่มโรงเรียนได้ปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารในด้านการวางแผนงาน การมอบหมายงาน การประสานงาน ความร่วมมือ การรายงาน การติดตามและประเมินผลงาน การงบประมาณ อยู่ในเกณฑ์น้อยทุกเรื่อง 3. จากความคิดเห็นของกลุ่มประชากรทั้ง 3 เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค สรุปได้ดังนี้ 3.1 ด้านการวางแผนงาน โรงเรียนอยู่ห่างไกลกันทำให้การประชุมลำบาก แผนงานไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามแผนของโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารและหัวหน้าหมวดวิชาไม่มีส่วนร่วมและรับรู้ แผนงานไม่สนองความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็ก 3.2 ด้านการมอบหมายงาน ไม่มีการกระจายงาน มักจะมอบหมายให้โรงเรียนขนาดใหญ่ และมักทำกันในหมู่ผู้บริหาร ทำกันอย่างไม่มีขั้นตอน ไม่มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 3.3 ด้านการประสานงาน มีอุปสรรคเนื่องจากโรงเรียนอยู่ไกลกัน การคมนาคมไม่สะดวก เกิดความล่าช้า 3.4 ด้านความร่วมมือ ความร่วมมือมีน้อย โรงเรียนขนาดใหญ่ไม่ช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก 3.5 ด้านการรายงาน ผลงานมีน้อยทำให้การรายงานน้อย และไม่สม่ำเสมอ ไม่มีการพิมพ์รายงานผลการตกลงในการประชุมให้ครู-อาจารย์ทราบ การรายงานมักไม่ตรงต่อความเป็นจริง 3.6 ด้านการติดตามและประเมินผล ไม่ค่อยมีการติดตามและประเมินผล ขาดบุคลากรที่ทำงานด้านนี้ ไม่นำผลที่ประเมินได้มาปรับปรุงแก้ไขการทำงาน 3.7 ด้านการงบประมาณ ได้รับงบประมาณน้อยเกินไป การเบิกจ่ายมีขั้นตอนยุ่งยาก

บรรณานุกรม :
นัยนา ทองดี . (2526). กระบวนการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในส่วนภูมิภาค.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นัยนา ทองดี . 2526. "กระบวนการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในส่วนภูมิภาค".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นัยนา ทองดี . "กระบวนการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในส่วนภูมิภาค."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
นัยนา ทองดี . กระบวนการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในส่วนภูมิภาค. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.