ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการบริหารงานบุคคลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการบริหารงานบุคคลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นักวิจัย : ศิระ น้ามังคละกุล
คำค้น : การบริหารงานบุคคล , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วนิดา สถิตานนท์ , พรหมพิไล คุณาพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : 9745646482 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17727
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (บช.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศที่สำคัญยิ่ง เป็นปัจจัยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นกลไกอันสำคัญของรัฐในตลาดลดดุลย์การค้าและนำรายได้เข้าประเทศ หน่วยงานที่พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แต่ความสำเร็จของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่การบริหารส่วนบุคคลเพราะคนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์การประสบความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าและเป็นทรัพยากรที่จำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด ดังนั้นจึงต้องศึกษาการบริหารงานบุคคลถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไปวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะวิธีการและขั้นตอนในการบริหารงานบุคคลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อันเป็นรัฐวิสาหกิจที่ขยายตัวและช่วยให้ประเทศเกิดรายได้เป็นอย่างมาก การวิจัยได้ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์และใช้แบบสอบถาม เพื่อสำรวจความคิดเห็นของบุคลากร และข้อมูลทุติยภูมิโดยการค้นคว้าและรวบรวมจากตำรา หนังสือ วารสาร เอกสารต่างๆ ได้แก่ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องผลการวิจัยสรุปได้ว่าในเรื่องการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ยึดหลักคุณธรรม เน้นความรู้ความสามารถเป็นสำคัญ ตลอดจนบรรจุเป็นพนักงานได้เหมาะสมตรงกับตำแหน่งหน้าที่พนักส่วนใหญ่เห็นว่าควรได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมอย่างยิ่ง แต่ไม่ได้ประเมินผลหลังการฝึกอบรมทุกครั้ง การบริหารค่าจ้างและเงินเดือนมิได้เป็นไปตามหลักการบริหารค่าจ้างและเงินเดือนจะต้องเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานมีหลักเกณฑ์และแบบฟอร์ม แต่ไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจังและสม่ำเสมอทำให้พนักงานไม่เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการเลื่อนตำแหน่งและการโอนย้ายใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ระบบอาวุโส ประสบการณ์ และมีความยุติธรรม สวัสดิการที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอในด้านระเบียบวินัยควรเคร่งคัด และสม่ำเสมอผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐานปรากฏว่า 1. พนักงานต้องการให้เพิ่มสวัสดิการให้มากขึ้น และปรับปรุงแก้ไขสวัสดิการบางประเภท เนื่องจากสวัสดิการที่ ททท. จัดให้นั้น ยังมีประเภทสวัสดิการน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของพนักงาน และสวัสดิการบางประเภทยังมีข้อบกพร่องในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดให้กับพนักงาน ตลอดจนความไม่เพียงพอของอุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากร ในการจัดสวัสดิการประเภทนั้นๆ 2. ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน ททท. มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้เพราะพนักงานมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งทางคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ ททท. กำหนด จากการวิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาได้ดังนี้ 1. รัฐควรสนับสนุนด้านงบประมาณให้สอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งกรอบอัตรากำลังที่กำหนดไว้ เพื่อให้ได้อัตรากำลังที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ส่วนในด้านการสรรหาพนักงานควรกระจายข่าวประกาศรับสมัครงานให้ทราบกันอย่างทั่วถึงและดึงดูดความสนใจ 2. การคัดเลือกบุคคล ควรจัดมีมาตรฐานในการคัดเลือกที่มีความถูกต้องและยุติธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ระบบอุปถัมภ์ 3. การบรรจุแต่งตั้งควรจัดให้มีการคำประกันด้วยบุคคลโดยไม่จำเป็นต้องวางหลักทรัพย์ในตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน 4. การฝึกอบรม ควรจัดให้มีการอบรมที่จำเป็นและตรงตามความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรแจ้งให้พนักงานทราบหลักการและวิธีการตลอดจนฝึกอบรมผู้ประเมิน โดยมีการบันทึกผลงานอย่างสม่ำเสมอ และนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลอื่นๆ 6. สวัสดิการ ควรจัดสวัสดิการให้สนองความต้องการของพนักงานได้อย่างทั่วถึงและปรับปรุงเงื่อนไข วิธีการ ตลอดจนบุคลากรในการจัดสวัสดิการบางประเภท 7. ระเบียบวินัย ให้มีมาตรฐานการลงโทษพนักงานผู้กระทำความผิดทางวินัยอย่างจริงจัง และควบคุมให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยในแนวทางเดียวกันทุกคน

บรรณานุกรม :
ศิระ น้ามังคละกุล . (2528). การศึกษาการบริหารงานบุคคลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิระ น้ามังคละกุล . 2528. "การศึกษาการบริหารงานบุคคลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิระ น้ามังคละกุล . "การศึกษาการบริหารงานบุคคลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
ศิระ น้ามังคละกุล . การศึกษาการบริหารงานบุคคลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.