ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการฝึกทักษะทางการเรียน กับกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกทักษะทางการเรียน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการฝึกทักษะทางการเรียน กับกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกทักษะทางการเรียน
นักวิจัย : นัดดา วงศ์มั่นคงสิน
คำค้น : การเรียน , เคมี -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อัจฉรา ประไพตระกูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745665132 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17698
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนที่เรียนอ่อนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการฝึกทักษะทางการเรียนกับนักเรียนที่ไม่ได้รับการฝึกทักษะทางการเรียน ตัวอย่างประชากรเป็นนักเรียนที่เรียนอ่อนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2528 จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ตัวอย่างประชากรทั้ง 2 กลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีประจำปลายภาค ปีการศึกษา 2527 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หลังจากนั้นได้ดำเนินการทดลองสอนวิชาเคมี ว 033 ด้วยบันทึกการสอน 2 ชุด ชุดที่ 1 สำหรับกลุ่มควบคุม เป็นการสอนวิชาเคมีโดยไม่สอดแทรกการฝึกทักษะทางการเรียน ส่วนชุดที่ 2 สำหรับกลุ่มทดลอง เป็นการสอนวิชาเคมีโดยสอดแทรกการฝึกทักษะทางการเรียนใช้เวลาในการสอนสัปดาห์ละ 2 คาบ เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา แล้วจึงทำการทดสอบเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ว 033 จำนวน 3 ฉบับ นำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยค่ามัชณิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนที่เรียนอ่อนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มที่ได้รับการฝึกทักษะทางการเรียนไม่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกทักษะทางการเรียน ที่ระดับความมีนัยสำคัญ 0.5 ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

บรรณานุกรม :
นัดดา วงศ์มั่นคงสิน . (2529). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการฝึกทักษะทางการเรียน กับกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกทักษะทางการเรียน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นัดดา วงศ์มั่นคงสิน . 2529. "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการฝึกทักษะทางการเรียน กับกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกทักษะทางการเรียน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นัดดา วงศ์มั่นคงสิน . "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการฝึกทักษะทางการเรียน กับกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกทักษะทางการเรียน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
นัดดา วงศ์มั่นคงสิน . การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการฝึกทักษะทางการเรียน กับกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกทักษะทางการเรียน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.