ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างแบบจำลองการสอนวิชาสังคมศึกษา โดยเน้นทักษะการสอนเฉพาะอย่างในชั้นประถมศึกษาปีที่สอง สำหรับครูช่วยสอนชาวเขา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างแบบจำลองการสอนวิชาสังคมศึกษา โดยเน้นทักษะการสอนเฉพาะอย่างในชั้นประถมศึกษาปีที่สอง สำหรับครูช่วยสอนชาวเขา
นักวิจัย : นวลพงษ์ ชุมสาย
คำค้น : ชาวเขา -- การศึกษา , สังคมวิทยา -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุมน อมรวิวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2519
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17689
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519

การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทดลองฝึกอบรมครูช่วยสอนเด็กชาวเขา ของแผนกวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองการสอนวิชาสังคมศึกษาโดยเน้นทักษะการสอนเฉพาะอย่างในชั้นประถมศึกษาปีที่สอง สำหรับครูช่วยสอนชาวเขา และนำไปทดลองฝึกอบรมครูช่วยสอนชาวเขาให้มีความสามารถในการสอนวิชาสังคมศึกษาแก่เด็กชาวเขา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตรพิเศษของโครงการนี้ แบบสอบวิชาสังคมศึกษา แบบสอบวิชาครูเบื้องต้น แบบจำลองการสอนวิชาสังคมศึกษา แบบเรียนวิชาสังคมศึกษา แบบนิเทศ และประเมินผลการฝึกสอน แบบประเมินผลแบบจำลองการสอนวิชาสังคมศึกษา และแบบประเมินผลแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา ผู้วิจัยได้นำเครื่องมือดังกล่าวไปทดลองฝึกอบรมกับตัวอย่างประชากรที่เป็นชาวเขา จำนวน 61 คน ในเวลา 3 เดือน ด้วยเทคนิควิธีตามแนวของโครงการนี้ ณ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเชียงราย ข้อมูลในการวิจัยเก็บรวบรวมจากคะแนนการทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม ทั้งวิชาสังคมศึกษา และวิชาครูเบื้องต้น คะแนนการฝึกสอน คะแนนการประเมินผลแบบจำลองการสอน และคะแนนการประเมินผลแบบเรียนก่อนและหลังการฝึกสอน ผลการวิจัย 1. สัมฤทธิผลวิชาสังคมศึกษา วิชาครูเบื้องต้น และความสามารถในการฝึกสอนอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นที่น่าพอใจ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการฝีกสอนกับสัมฤทธิผลวิชาสังคมศึกษา เป็น 0.3134 และมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการฝึกสอนกับสัมฤทธิผลวิชาครูเบื้องต้น เป็น 0.3570 และมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 2. คะแนนเฉลี่ยของวิชาสังคมศึกษาและวิชาครูเบื้องต้น หลังการฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของวิชาทั้งสองประเภทดังกล่าวแล้ว ก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 แสดงว่าการฝึกอบรมทำให้ผู้รับการอบรมพัฒนาการขึ้น 3. คะแนนเฉลี่ยของความเข้าใจเนื้อหาแบบจำลองการสอนและแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาหลังการฝึกสอนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของความเข้าใจดังกล่าวแล้ว ก่อนการฝึกสอนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 แสดงว่าการฝึกสอนช่วยให้ผู้รับการอบรมเข้าใจเนื้อหาแบบจำลองการสอนและเนื้อหาแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาดีขึ้น 4. ความเข้าใจของผู้รับการอบรมที่มีต่อแบบจำลองการสอนและแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี หลังการฝึกสอนแล้วผู้รับการฝึกอบรมมีความมั่นใจในการนำเนื้อหาในแบบจำลองการสอน และแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาไปใช้สอนมากยิ่งขึ้น นับได้ว่าการฝึกอบรมครูช่วยสอนชาวเขาให้มีความสามารถในการสอนวิชาสังคมศึกษามีประสิทธิภาพ การสร้างแบบจำลองการสอนวิชาสังคมศึกษาครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

บรรณานุกรม :
นวลพงษ์ ชุมสาย . (2519). การสร้างแบบจำลองการสอนวิชาสังคมศึกษา โดยเน้นทักษะการสอนเฉพาะอย่างในชั้นประถมศึกษาปีที่สอง สำหรับครูช่วยสอนชาวเขา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นวลพงษ์ ชุมสาย . 2519. "การสร้างแบบจำลองการสอนวิชาสังคมศึกษา โดยเน้นทักษะการสอนเฉพาะอย่างในชั้นประถมศึกษาปีที่สอง สำหรับครูช่วยสอนชาวเขา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นวลพงษ์ ชุมสาย . "การสร้างแบบจำลองการสอนวิชาสังคมศึกษา โดยเน้นทักษะการสอนเฉพาะอย่างในชั้นประถมศึกษาปีที่สอง สำหรับครูช่วยสอนชาวเขา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519. Print.
นวลพงษ์ ชุมสาย . การสร้างแบบจำลองการสอนวิชาสังคมศึกษา โดยเน้นทักษะการสอนเฉพาะอย่างในชั้นประถมศึกษาปีที่สอง สำหรับครูช่วยสอนชาวเขา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2519.