ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบลักษณะของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทที่ผ่านการสอบคัดเลือก กับประเภทโควตาในสถานศึกษาส่วนภูมิภาค สังกัดกรมอาชีวศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบลักษณะของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทที่ผ่านการสอบคัดเลือก กับประเภทโควตาในสถานศึกษาส่วนภูมิภาค สังกัดกรมอาชีวศึกษา
นักวิจัย : ศักดิ์ ภิรมย์
คำค้น : นักเรียนอาชีวศึกษา -- สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม , ความเสมอภาคทางการศึกษา -- ไทย , การศึกษาทางอาชีพ -- ไทย , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , การออกกลางคัน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรรณา ปูรณโชติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745672386 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17702
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบลักษณะของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทที่ผ่านการสอบคัดเลือกกับประเภทโควตา ในสถานศึกษาส่วนภูมิภาค สังกัดกรมอาชีวศึกษา คือภูมิหลังทางครอบครัว ภูมิหลังทางการศึกษา อัตราการมารายงานตัว อัตราการออกกลางคัน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างประชากรคือนักเรียน ปวช. รุ่นปีการศึกษา 2526-2528 ที่เรียนหลักสูตร 3 ปี จาก 10 สาขาวิชาคือ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ คหกรรมศาสตร์ พณิชยกรรม ศิลปะหัตถกรรม และเกษตรกรรม กลุ่มตัวอย่างประชากรได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิน 2,467 คน เป็นนักเรียนประเภทที่ผ่านการสอบคัดเลือก 1,401 คน และนักเรียนประเภทโควตา 1,066 คน จากสถานศึกษาส่วนภูมิภาค สังกัดกรมอาชีวศึกษา จำนวน 24 แห่ง การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการมารายงานตัว การออกกลางคัน และเกรดเฉลี่ยสะสมของนักเรียน และใช้แบบสอบถามนักเรียนที่เกี่ยวกับภูมิหลังทางครอบครัว และภูมิหลังทางศึกษา นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ คำนวณหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยใช้ x^2-test, Z-test, T-test และ Kolmokerov-Sminev Test ผลการวิจัยพบว่า 1. อาชีพและระดับการศึกษาของบิดามารดาของนักเรียนทั้งสองประเภทแตกต่างกัน กล่าวคือ บิดามารดาของนักเรียนประเภทโควตามีอีชีพเกษตรกรในสัดส่วนที่สูงกว่าประเภทที่ผ่านการทดสอบคัดเลือก ในขณะที่บิดา มารดา ของนักเรียนประเภทที่ผ่าน การสอบคัดเลือกมีอาชีพรับราชการ และประกอบการค้าในสัดส่วนที่สูงกว่าประเภทโควตาส่วนระดับการศึกษานั้น บิดามารดาของนักเรียนประเภทโควตาจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา และต่ำกว่าประถมศึกษาในสัดส่วนที่สูงกว่าประเภทที่ผ่านการสอบคัดเลือกแต่จบมัธยมศึกษา อนุปริญญา และปริญญาตรีขึ้นไป ในสัดส่วนที่ต่ำกว่า 2. นักเรียนประเภทโควตามีเกรดเฉลี่ยเมื่อสำเร็จจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สูงกว่าประเภทที่ผ่านการสอบคัดเลือก 9 สาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม 3. อัตราร้อยละของนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของนักเรียนประเภทโควตาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คหกรรมศาสตร์ พณิชยกรรม และเกษตรกรรม สูงกว่าประเภทที่ผ่านการสอบคัดเลือก 4. อัตราร้อยละของนักเรียนที่เลือกวิชาการงานในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตรงกับสาขาวิชาที่เข้าเรียนในชั้น ปวช. ของนักเรียนประเภทโควตาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม และเกษตรกรรม สูงกว่าประเภทที่สอบผ่านการคัดเลือก 5. อัตราร้อยละของนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาชีพในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตรงกับสาขาวิชาที่เข้าเรียนในชั้น ปวช. ของนักเรียนประเภทโควตาสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สูงกว่าประเภทที่ผ่านการสอบคัดเลือก 6.นักเรียนประเภทโควตามีอัตราการมารายงานตัวต่ำกว่าประเภทที่ผ่านการสอบคัดเลือกดังนี้ คือ รุ่นปีการศึกษา 2526 จำนวน 8 สาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และศิลปหัตถกรรม รุ่นปีการศึกษา 2527 ทุกสาขาวิชา และรุ่นปีการศึกษา 2528 จำนวน 7 สาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโรงงาน และศิลปหัตถกรรม 7. เมื่อคิดอัตราการออกกลางคันของนักเรียนรวมทั้ง 10 สาขาวิชา ระหว่างปีการศึกษา 2526-2528 พบว่า นักเรียนประเภทโควตามีอัตราการออกกลางคันต่ำกว่าประเภทที่ผ่านการสอบคัดเลือก คือประเภทโควตาและประเภทที่ผ่านการสอบคัดเลือกมีอัตราการออกกลางคันร้อยละ 10.6 และ 13.6 ตามลำดับ 8. นักเรียนประเภทโควตาชั้นปีที่ 1 จำนวน 8 สาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาช่างกลโรงงาน และช่างยนต์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 9 สาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม และชั้นปีที่ 3 จำนวน 9 สาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าประเภทที่ผ่านการสอบคัดเลือก

บรรณานุกรม :
ศักดิ์ ภิรมย์ . (2529). การเปรียบเทียบลักษณะของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทที่ผ่านการสอบคัดเลือก กับประเภทโควตาในสถานศึกษาส่วนภูมิภาค สังกัดกรมอาชีวศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศักดิ์ ภิรมย์ . 2529. "การเปรียบเทียบลักษณะของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทที่ผ่านการสอบคัดเลือก กับประเภทโควตาในสถานศึกษาส่วนภูมิภาค สังกัดกรมอาชีวศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศักดิ์ ภิรมย์ . "การเปรียบเทียบลักษณะของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทที่ผ่านการสอบคัดเลือก กับประเภทโควตาในสถานศึกษาส่วนภูมิภาค สังกัดกรมอาชีวศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
ศักดิ์ ภิรมย์ . การเปรียบเทียบลักษณะของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทที่ผ่านการสอบคัดเลือก กับประเภทโควตาในสถานศึกษาส่วนภูมิภาค สังกัดกรมอาชีวศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.