ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน "วิชาภาษาอังกฤษ 3" ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน "วิชาภาษาอังกฤษ 3" ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
นักวิจัย : เรืองวิทย์ นนทะภา
คำค้น : ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิมล วัชราภัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2519
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17674
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519

ความมุ่งหมาย 1. เพื่อสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนวิชา "ภาษาอังกฤษ 3" ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 2. เพื่อหาประสิทธิภาพชุดการสอนที่สร้างขึ้นโดยตั้งเกณฑ์ 90/90การดำเนินการ ในขั้นแรกผู้วิจัย แบ่งเนื้อหาในหลักสูตรออกเป็น 5 หน่วย และเลือกหน่วยจัดเนื้อหาสำคัญมาทำเป็นชุดการสอน 4 ชุด คือ ชุดการสอนที่ 1 (หน่วยที่ 1) เรื่อง "คำกริยาที่ประกอบด้วยคำสองคำ" (Two-Word Verbs) ชุดการสอนที่ 2 (หน่วยที่ 2) เรื่อง "คำคุณศัพท์" (Adjectives) ชุดการสอนที่ 3 (หน่วยที่ 3) เรื่อง "ประโยคที่มีกรรมสองตัว" (Two-Object Sentences) และชุดการสอนที่ 4 (หน่วยที่ 4) เรื่อง "ประโยคปัจจุบันกาลสมบูรณ์" (Present Perfect Tense) ชุดการสอนทั้ง 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้สื่อประสมในการนำเสนอบทเรียนเสร็จแล้ว ได้นำไปทดลองหาประสิทธิภาพตามลำดับขั้น คือ แบบหนึ่งต่อหนึ่ง แบบกลุ่มเล็ก และทดลองภาคสนาม กับนักศึกษาประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาชั้นปีที่ 1ของวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ในการทดลองผู้วิจัยให้นักเรียนมีการทดสอบก่อนเรียน ประกอบกิจกรรมการเรียน ทำแบบฝึกหัดประจำศูนย์ และทำแบบสอบหลังเรียน นำข้อมูลที่ได้มาหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 และหาความแตกต่างของความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัย ผลการวิจัยปรากฏว่า ชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 3 ชุดที่ 1, 2, 3 และ 4 (หน่ายที่ 1, 2, 3 และ 4) มีประสิทธิภาพ 90.17/90.00, 92.16/90.83, 91.65/90.33 และ 90.00/90.33 เรียงตามลำดับซึ่งได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ ผลการสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าจากการเรียนด้วยชุดการสอน ช่วยให้ความรู้ของนักศึกษาในวิชา "ภาษาอังกฤษ 3" เพิ่มขึ้น

บรรณานุกรม :
เรืองวิทย์ นนทะภา . (2519). การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน "วิชาภาษาอังกฤษ 3" ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เรืองวิทย์ นนทะภา . 2519. "การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน "วิชาภาษาอังกฤษ 3" ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เรืองวิทย์ นนทะภา . "การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน "วิชาภาษาอังกฤษ 3" ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519. Print.
เรืองวิทย์ นนทะภา . การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน "วิชาภาษาอังกฤษ 3" ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2519.