ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบการระลึกได้ทันทีในเนื้อหาร้อยแก้ว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อมีและไม่มีจินตภาพจากการฟังและการอ่าน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบการระลึกได้ทันทีในเนื้อหาร้อยแก้ว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อมีและไม่มีจินตภาพจากการฟังและการอ่าน
นักวิจัย : เรียง สุวรรณพงศ์
คำค้น : การระลึก (จิตวิทยา) , จินตนาการ , การเรียนรู้ (จิตวิทยา) , ความจำ , การสื่อทางภาษา -- ไทย , ภาษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิรุฬห์ ลีลาพฤทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : 9745675393 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17670
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบการระลึกได้ทันทีในเนื้อหาร้อยแก้วเมื่อมีและไม่มีจินตนาภาพจากการฟังและการอ่านของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการทดลองเป็นนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 จาก 3 โรงเรียนในเขตอำเภอพิงพระ จังหวัดสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 92 คน กลุ่มตัวอย่างได้ผ่านการทดสอบก่อนเรียนด้วยข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการใช้ภาษาไทย และทุกคนมีคะแนนอยู่ในระดับเดียวกัน สุ่มเข้ากลุ่มการทดลอง 4 กลุ่ม คือ กลุ่มจินตภาพจากการฟัง ไม่มีจินตภาพจากการฟัง ไม่มีจินตภาพจากการอ่าน เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง เป็นข้อความร้อยแก้ว จำนวน 1 ย่อหน้า ในกลุ่มการฟังจะให้ผู้รับการทดลองฟังคำบรรยายจากเทปบันทึกเสียงแบบตลับ ในกลุ่มการอ่านจะให้ผู้ได้รับการทดลองอ่านเนื้อหาร้อยแก้วจากใบคำสอนในแต่ละกลุ่มการทดลองจะให้เวลา 2 นาที ในการอ่านฟังร้อยแก้ว พัก 1 นาที และทำข้อสอบหลังเรียน 22 ข้อ ในเวลา 20 นาที นำคะแนนวิเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง และทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยวิธีตูกี (เอ) ผลการวิจัยสรุปดังนี้ 1. ผลการระลึกได้ในทันทีในเนื้อหารร้อยแก้วของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 โดยมีจินตภาพและไม่มี จินตภาพจากการอ่านสูงกว่าจากการมีจินตภาพ และไม่มีจินตภาพจากการฟัง 2.การระลึกได้ในทันทีในเนื้อหาร้อยแก้วของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 โดยมีจินตภาพจากการอ่านสูงกว่าการมีจินตภาพจากการฟัง

บรรณานุกรม :
เรียง สุวรรณพงศ์ . (2530). การเปรียบเทียบการระลึกได้ทันทีในเนื้อหาร้อยแก้ว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อมีและไม่มีจินตภาพจากการฟังและการอ่าน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เรียง สุวรรณพงศ์ . 2530. "การเปรียบเทียบการระลึกได้ทันทีในเนื้อหาร้อยแก้ว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อมีและไม่มีจินตภาพจากการฟังและการอ่าน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เรียง สุวรรณพงศ์ . "การเปรียบเทียบการระลึกได้ทันทีในเนื้อหาร้อยแก้ว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อมีและไม่มีจินตภาพจากการฟังและการอ่าน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
เรียง สุวรรณพงศ์ . การเปรียบเทียบการระลึกได้ทันทีในเนื้อหาร้อยแก้ว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อมีและไม่มีจินตภาพจากการฟังและการอ่าน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.