ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 เกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 เกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดี
นักวิจัย : เรียบร้อย ปรึกไธสง
คำค้น : หน้าที่พลเมือง , สังคมศึกษา -- หลักสูตร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นิพนธ์ ไทยพานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : 9745633259 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17669
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

วัตถุประสงค์ของการวิจัย การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเนื้อหาหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ว่ามีเนื้อหาที่กล่าวถึงลักษณะความเป็นพลเมืองดีในลักษณะใด และมีจำนวนมากน้อยเพียงใด วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ผลงานวิจัย หนังสือและสิ่งพิมพ์ที่กล่าวถึงลักษณะความเป็นพลเมืองดีในสังคมไทย แล้วสรุปเป็นลักษณะความเป็นพลเมืองดีนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทางสังคมจำนวน 31 คนพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น นำผลการพิจารณาและข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางสังคมทั้งหมดมาสรุปภายใต้คำแนะนำของคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ลักษณะความเป็นพลเมืองดี 36 ลักษณะ ใช้ตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ สำหรับเนื้อหาหลักสูตรใช้เกณฑ์แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ส่วนพฤติกรรมที่พลเมืองดีพึงแสดงออกกำหนดเป็น 3 ลักษณะ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่หนังสือเรียนและคู่มือครูวิชาบังคับกลุ่มสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 ทุกๆ รายวิชา เป็นหนังสือเรียน 6 เล่มและคู่มือครู 6 เล่ม สรุปผลการวิจัย 1. ความถี่ของลักษณะความเป็นพลเมืองดี ปรากฏรวมทั้งสิ้น 1,109 ครั้ง โดยปรากฏในหนังสือเรียน 1,063 ครั้ง ปรากฏในคู่มือ 46 ครั้ง ในแหล่งข้อมูลแต่ละระดับชั้นปรากฏลักษณะความเป็นพลเมืองดีมากที่สุดในระดับ ม.4 จำนวน 508 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 45.81 รองลงมาได้แก่ระดับ ม.6 จำนวน 436 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 39.31 และปรากฏน้อยที่สุดในระดับ ม.5 จำนวน 165 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.88 แหล่งข้อมูลที่เป็นหนังสือเรียน ปรากฏลักษณะความเป็นพลเมืองดีมากที่สุด ได้แก่ หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ส.401 จำนวน 295 ครั้งและปรากฏน้อยที่สุดในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ส.504 จำนวน 74 ครั้งส่วนคู่มือครูที่ปรากฏลักษณะความเป็นพลเมืองดีมากที่สุด ได้แก่ คู่มือครูวิชา ส.401 จำนวน 42 ครั้ง คู่มือครูวิชา ส.402 ส.503 ส.605 และ ส.606 ไม่มีเนื้อหาเพิ่มเติมและไม่ปรากฏลักษณะความเป็นพลเมืองดี 2. ความถี่ลักษณะความเป็นพลเมืองดีปรากฏมากที่สุดมี 2 ลักษณะคือการรักษาระเบียบวินัย และ รู้จักใช้และสงวนรักษาสาธารณสมบัติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปรากฏจำนวน 78 ครั้งเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 7.02 ของลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลทั้งหมด ส่วนลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่ปรากฏน้อยที่สุด ได้แก่ มีมนุษยสัมพันธ์ โดยปรากฏ 1 ครั้ง ส่วนลักษณะความเป็นพลเมืองดีเกี่ยวกับการต่อต้านและไม่ลองสิ่งเสพติด ปรากฏว่าไม่มีปรากฏในแหล่งข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์เลย 3. ลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่ปรากฏมากที่สุด 10 อันดับ เรียงตามลำดับความถี่จากมากไปน้อย ได้แก่ รักษาระเบียบวินัย รู้จักใช้และสงวนรักษาสาธารณสมบัติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความละอายและเกรงกลัวต่อการประพฤติผิดความมีเหตุผล มีความรับผิดชอบ ประกอบอาชีพที่สุจริต มีความเมตตากรุณา มีความยุติธรรม มีสติสัมปชัญญะ ใฝ่หาความรู้ความจริง ส่วนลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่ปรากฏน้อยที่สุด 10 อันดับสุดท้าย เรียงตามลำดับความถี่จากมากไปน้อยได้แก่ วางแผนในการทำงาน มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เป็นผู้ผลิตและเป็นผู้บริโภคที่ดี มีความสามัคคี มีความกตัญญูกตเวที รักษาความสะอาด พึ่งตนเองมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มีมนุษยสัมพันธ์ ต่อต้านและไม่ลองสิ่งเสพติด 4. ลักษณะพฤติกรรมที่พลเมืองดีพึงแสดงออกต่อตนเองมีปรากฏมากที่สุดจำนวนความถี่ 588 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 53.03 รองลงมาเป็นลักษณะพฤติกรรมที่พลเมืองดีพึงแสดงออกต่อผู้อื่นปรากฏความถี่จำนวน 345 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 31.10 และที่ปรากฏน้อยที่สุดเป็นลักษณะพฤติกรรมที่พลเมืองดีพึงปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม จำนวนความถี่ 176 คิดเป็นร้อยละ 15.87 5. ประเภทเนื้อหาลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่ปรากฏมากที่สุด เป็นเนื้อหาประเภทข้อเท็จจริงและความรู้ธรรมดาจำนวนความถี่ 663 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 59.78 เนื้อหาประเภทอื่นๆ ปรากฏความถี่รองลงมาตามลำดับคือ เนื้อหาประเภทความคิดรวบยอดเนื้อหาประเภทหลักการ เนื้อหาประเภทการแก้ปัญหา และประเภทเนื้อหาที่ปรากฏน้อยที่สุดได้แก่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยปรากฏจำนวน 7 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 0.63 ส่วนเนื้อหาประเภทความสามารถและทักษะทางกาย และประเภทเจตคติและค่านิยมไม่ปรากฏในการวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรครั้งนี้

บรรณานุกรม :
เรียบร้อย ปรึกไธสง . (2527). การวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 เกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เรียบร้อย ปรึกไธสง . 2527. "การวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 เกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เรียบร้อย ปรึกไธสง . "การวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 เกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
เรียบร้อย ปรึกไธสง . การวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 เกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.