ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ภาพในการสอนคำศัพท์ภาษาไทยในโรงเรียนชนบท ชั้นประถมศึกษาตอนต้น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ภาพในการสอนคำศัพท์ภาษาไทยในโรงเรียนชนบท ชั้นประถมศึกษาตอนต้น
นักวิจัย : เริงลักษณ์ มหาวินิจฉัยมนตรี
คำค้น : ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) , ภาษาไทย -- คำศัพท์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศุภร สุวรรณาศรัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2517
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17663
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517

ความมุ่งหมาย การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นในชนบท ระหว่างการสอนโดยใช้ภาพประกอบกับการสอน และโดยไม่ใช้ภาพประกอบว่าจะมีผลในการจำตัวสะกดและความคงทนในการจำหรือไม่ การดำเนินการ ทดลองสอนคำศัพท์ภาษาไทยกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ในโรงเรียนชนบท แบ่งนักเรียนออกเป็นชั้นละ 2 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คน ด้วยวิธีจับคู่ ให้ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทยโดยเฉลี่ยเท่ากัน กลุ่มหนึ่งให้เรียนโดยใช้ภาพประกอบการสอน อีกกลุ่มหนึ่งเรียนโดยไม่ใช้ภาพประกอบ การสอนทำโดยครูคนเดียวกัน ให้นักเรียนทำการทดสอบผลการเรียน 2 ครั้ง หลังจากสอนครั้งหนึ่ง และเมื่อทิ้งช่วงเวลาออกมา 1อาทิตย์อีกครั้งหนึ่ง ผลการวิจัย การสอนคำศัพท์ภาษไทยโดยใช้ภาพประกอบ มีผลทำให้เกิดการเรียนรู้ดีกว่าไม่ใช้ภาพประกอบ ในแง่ที่ภาพเป็นสิ่งจูงใจ ช่วยเร้าความสนใจทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น แต่ในแง่ความคงทนของความจำแล้วภาพไม่ได้มีอิทธิพลต่อการจำคำศัพท์เลย ข้อเสนอแนะ ควรสนับสนุนการใช้ภาพเป็นอุปกรณ์การสอนในโรงเรียนชนบทให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจัดกิจกรรม และวิธีการสอนที่ดีของครูอีกด้วย

บรรณานุกรม :
เริงลักษณ์ มหาวินิจฉัยมนตรี . (2517). การใช้ภาพในการสอนคำศัพท์ภาษาไทยในโรงเรียนชนบท ชั้นประถมศึกษาตอนต้น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เริงลักษณ์ มหาวินิจฉัยมนตรี . 2517. "การใช้ภาพในการสอนคำศัพท์ภาษาไทยในโรงเรียนชนบท ชั้นประถมศึกษาตอนต้น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เริงลักษณ์ มหาวินิจฉัยมนตรี . "การใช้ภาพในการสอนคำศัพท์ภาษาไทยในโรงเรียนชนบท ชั้นประถมศึกษาตอนต้น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517. Print.
เริงลักษณ์ มหาวินิจฉัยมนตรี . การใช้ภาพในการสอนคำศัพท์ภาษาไทยในโรงเรียนชนบท ชั้นประถมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2517.