ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาของครูพลานามัยเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรหมวดวิชาพลานามัย ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปีพุทธศักราช 2518 ของโรงเรียนรัฐบาล ในเขตการศึกษา 5

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาของครูพลานามัยเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรหมวดวิชาพลานามัย ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปีพุทธศักราช 2518 ของโรงเรียนรัฐบาล ในเขตการศึกษา 5
นักวิจัย : นภพร ทัศนัยนา
คำค้น : พลศึกษา -- การศึกษาและการสอน , พลศึกษา -- หลักสูตร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อนันต์ อัตชู , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2519
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18438
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาของครูพลานามัย เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรหมวดวิชาพลานามัย ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปีพุทธศักราช 2518 ของโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 5 โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองแล้วส่งไปยังครูพลานามัยที่สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 คน เป็นชาย 24 คน เป็นหญิง 6 คน จากโรงเรียนในเขตการศึกษา 5 ทั้งหมด 16 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนชาย 2 โรงเรียน โรงเรียนหญิง 3 โรงเรียน และโรงเรียนสหศึกษา 11 โรงเรียน ได้รับแบบสอบถามคืนมาทั้งหมด แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นค่าร้อยละของแต่ละปัญหาและนำเสนอในรูปตาราง ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ยังมีครูพลานามัยไม่เพียงพอ ขาดตำรา คู่มือหลักสูตร ประมวลการสอน อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนวิชาพลานามัย จุดประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสมดีแล้ว ครูส่วนมากไม่มีปัญหาในการสอนสุขศึกษา แต่มีปัญหามากในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา เนื่องจากวิชาบังคับไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น สภาพของนักเรียน และอุปกรณ์ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ให้ความสนับสนุนและเข้าใจบทบาทของวิชาพลานามัยเป็นอย่างดี ส่วนพลศึกษานิเทศก์นั้น ส่วนมากไม่ได้ไปนิเทศและไม่ค่อยได้ให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาของครูในการใช้หลักสูตรและการเรียนการสอน ครูพลานามัยส่วนมากใช้เกณฑ์การให้คะแนนในด้านต่างๆตามที่กรมพลศึกษาแนะนำ แต่การให้ระดับคะแนน (grade) นั้นพิจารณาจากคะแนนที่แปลงเป็นคะแนนมาตรฐานที (T-Score) แล้วมาเป็นเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน

บรรณานุกรม :
นภพร ทัศนัยนา . (2519). ปัญหาของครูพลานามัยเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรหมวดวิชาพลานามัย ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปีพุทธศักราช 2518 ของโรงเรียนรัฐบาล ในเขตการศึกษา 5.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภพร ทัศนัยนา . 2519. "ปัญหาของครูพลานามัยเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรหมวดวิชาพลานามัย ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปีพุทธศักราช 2518 ของโรงเรียนรัฐบาล ในเขตการศึกษา 5".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภพร ทัศนัยนา . "ปัญหาของครูพลานามัยเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรหมวดวิชาพลานามัย ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปีพุทธศักราช 2518 ของโรงเรียนรัฐบาล ในเขตการศึกษา 5."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519. Print.
นภพร ทัศนัยนา . ปัญหาของครูพลานามัยเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรหมวดวิชาพลานามัย ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปีพุทธศักราช 2518 ของโรงเรียนรัฐบาล ในเขตการศึกษา 5. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2519.