ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลวิชาสังคมศึกษา วิชาวิธีสอนสังคมศึกษากับการฝึกสอนวิชาสังคมศึกษาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลวิชาสังคมศึกษา วิชาวิธีสอนสังคมศึกษากับการฝึกสอนวิชาสังคมศึกษาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นักวิจัย : นพพร พานิชสุข
คำค้น : การฝึกสอน , สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ลาวัณย์ วิทยาวุฒิกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18437
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522

วัตถุประสงค์การวิจัย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลวิชาสังคมศึกษา วิชาวิธีสอนสังคมศึกษากับการฝึกสอนวิชาสังคมศึกษาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ทำการฝึกสอนวิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาเอก และศึกษาปัญหาและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนหมวดวิชาสังคมศึกษา วิชาวิธีสอนสังคมศึกษาและการฝึกสอนวิชาสังคมศึกษาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้นำคะแนนวิชาสังคมศึกษา วิชาวิธีสอนสังคมศึกษาและการฝึกสอนสังคมศึกษาจากระเบียบสะสมของกลุ่มตัวอย่างประชากร ซึ่งเป็นนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 62 คน ที่ออกฝึกสอนในปีการศึกษา 2521 มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วยการหาค่าร้อยละ และแสดงในตารางแบบสองทางและได้ให้กลุ่มตัวอย่างประชากรตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่างการเรียนวิชาสังคมศึกษา วิชาวิธีสอนสังคมศึกษาและการฝึกสอน กับปัญหาในการเรียนวิชาเหล่านี้ของกลุ่มตัวอย่างประชากร ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองและเป็นแบบสอบถามที่ประกอบด้วยคำถามแบบเลือกตอบ แบบมาตราส่วนประเมินค่า และแบบเติมคำหรือข้อความแล้วได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยคำตอบ (x¯) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนำเสนอในรูปตารางผสมความเรียง ผลการวิจัย 1) ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนวิชาสังคมศึกษากับคะแนนการฝึกสอนวิชาสังคมศึกษา ปรากฏว่า นักศึกษาที่ได้คะแนน P ในวิชาสังคมศึกษาและในการฝึกสอนวิชาสังคมศึกษาด้วย คิดเป็นจำนวนร้อยละ 84.48 ในขณะที่มีนักศึกษาได้คะแนน G ในวิชาสังคมศึกษาและในการฝึกสอนด้วย คิดเป็นจำนวนร้อยละ 14.52 2) ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนวิชาวิธีสอนสังคมศึกษากับคะแนนการฝึกสอนวิชาสังคมศึกษา ปรากฏว่ามีนักศึกษาได้คะแนน P ในวิชาวิธีสอนสังคมศึกษาและในการฝึกสอนวิชาสังคมศึกษาด้วยคิดเป็นจำนวนร้อยละ 82.26 ขณะที่นักศึกษาได้คะแนน P ในวิชาวิธีสอนสังคมศึกษาแต่ได้คะแนน G ในการฝึกสอนคิดเป็นจำนวนร้อยละ 14.00 กับนักศึกษาวิชาได้คะแนน G ในวิชาวิธีสอนสังคมศึกษาและการฝึกสอนวิชาสังคมศึกษาคิดเป็นจำนวนร้อยละ 3.23 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์สอดคล้องของการเรียนหมวดวิชาสังคมศึกษากับการฝึกสอนวิชาสังคมศึกษานั้น นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่า วิชาสังคมศึกษาที่นำมาใช้ในการฝึกสอนสังคมศึกษาอยู่ในระดับปานกลางมีจำนวน 7 วิชา เช่น วิชาภูมิศาสตร์กายภาพ, ภูมิศาสตร์ประเทศไทย, หลักธรรมในพุทธศาสนา เป็นต้น วิชาสังคมศึกษาที่นักศึกษานำมาใช้ในการฝึกสอนวิชาสังคมศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีจำนวน 14 วิชา เช่น วิชาประวัติศาสตร์ไทย, ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ พัฒนาชุมชน เป็นต้น และวิชาสังคมศึกษาที่นักศึกษานำมาใช้ในการฝึกสอนวิชาสังคมศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีจำนวน 4 วิชา ได้แก่ วิชาวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกสมัยใหม่, ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยปัจจุบัน, ประวัติศาสตร์สหรัฐในศตวรรษที่ 20 4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์สอดคล้องของการเรียนวิชาวิธีสอนสังคมศึกษากับการฝึกสอนวิชาสังคมศึกษานั้น นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การเรียนวิชาวิธีสอนสังคมศึกษา นักศึกษานำมาใช้ในการฝึกสอนวิชาสังคมศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 5) ปัญหาการเรียนหมวดวิชาสังคมศึกษาในส่วนที่สัมพันธ์กับการฝึกสอนวิชาสังคมศึกษา คือ การเรียนวิชาเนื้อหาต่างๆในหมวดวิชาสังคมศึกษายังไม่ลึกซึ้งเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการฝึกสอนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6) ปัญหาการเรียนวิชาวิธีสอนสังคมศึกษา คือความรู้ในเรื่องการเรียนวิธีสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้อุปกรณ์การสอนเพื่อนำไปใช้ในการฝึกสอนวิชาสังคมศึกษายังไม่ลึกซึ้งเพียงพอ 7) ปัญหาด้านการฝึกสอนวิชาสังคมศึกษา คือ นักเรียนบางคนยังขาดความตั้งใจและสนใจในการเรียนวิชาสังคมศึกษา

บรรณานุกรม :
นพพร พานิชสุข . (2522). ความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลวิชาสังคมศึกษา วิชาวิธีสอนสังคมศึกษากับการฝึกสอนวิชาสังคมศึกษาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพพร พานิชสุข . 2522. "ความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลวิชาสังคมศึกษา วิชาวิธีสอนสังคมศึกษากับการฝึกสอนวิชาสังคมศึกษาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพพร พานิชสุข . "ความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลวิชาสังคมศึกษา วิชาวิธีสอนสังคมศึกษากับการฝึกสอนวิชาสังคมศึกษาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. Print.
นพพร พานิชสุข . ความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลวิชาสังคมศึกษา วิชาวิธีสอนสังคมศึกษากับการฝึกสอนวิชาสังคมศึกษาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2522.