ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จักกวาฬทีปนี กัณฑ์ที่ 6 : การตรวจชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จักกวาฬทีปนี กัณฑ์ที่ 6 : การตรวจชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์
นักวิจัย : นพพร เคล้าดี
คำค้น : จักกวาฬทีปนี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2523
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18436
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ เป็นการตรวจสอบชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณคดีบาลีเรื่อง “จักกวาฬทีปนี กัณฑ์ที่ ๖” อันเป็นกัณฑ์สุดท้ายของคัมภีร์ ซึ่งว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ดต่างๆ ๗ เรื่องคือ เรื่องอาหาร การคำนวณ ต้นไม้ โลก โลกธาตุ และอนันตะ เป็นกัณฑ์ที่ต่อเนื่องจาก ๕ กัณฑ์ข้างต้นซึ่งได้มีผู้วิจัยไว้แล้วสำหรับกัณฑ์นี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมต้นฉบับตัวเขียนทั้งที่เป็นอักษรขอม และอักษรลานนาไทยจำนวน ๑๖ ฉบับ มาตรวจสอบชำระเพื่อให้ได้มาซึ่งฉบับภาษาบาลีที่ถูกต้อง หรือใกล้เคียงกับฉบับเดิมของพระสิริมังคลาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์นี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เนื้อหาของวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ แบ่งออกได้ ๕ บทด้วยกันคือ บทแรกเป็นบทนำ กล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย ชีวประวัติโดยสังเขปของผู้รจนาคัมภีร์ เนื้อหาของกัณฑ์ที่ ๖ โดยสังเขป ลักษณะเฉพาะของต้นฉบับตัวเขียนที่นำมาตรวจสอบชำระ ข้อบกพร่องในการจาร หลักเกณฑ์การการเลือกคำ ประโยค และข้อความในการจาร ตลอดถึงประโยชน์ที่จะได้จากการวิจัย บทที่ ๒ ว่าด้วยคัมภีร์จักกวาฬทีปนี กัณฑ์ที่ ๖ ฉบับที่ตรวจสอบชำระแล้ว บทที่ ๓ ว่าด้วยคำแปลจากภาษาบาลีในบทที่ ๒ มาเป็นภาษาไทย บทที่ ๔ ว่าด้วยการรวบรวมคำ หรือข้อความของแต่ละต้นฉบับ ที่เหมือนกันและแตกต่างกัน และบทที่ ๕ อันเป็นบทสุดท้ายของวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ ว่าด้วยข้อสรุปและข้อเสนอแนะบางประการ นอกจากนี้ก็มีบทพิเศษอันเป็นภาคผนวก ได้รวบรวมชื่อบุคคลและชื่อธรรมที่น่าสนใจ ซึ่งมีปรากฏอยู่ในกัณฑ์ที่ ๖ นี้ทั้งหมด มาขยายเพื่อให้ได้ความรู้กว้างขวางออกไปอีกด้วย ผลของการวิจัยเรื่องนี้ พอจะสรุปได้ คือ ทำให้ได้คัมภีร์จักกวาฬทีปนีฉบับสมบูรณ์ซึ่งผ่านการตรวจสอบชำระตามหลักวิชาการทุกประการ

บรรณานุกรม :
นพพร เคล้าดี . (2523). จักกวาฬทีปนี กัณฑ์ที่ 6 : การตรวจชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพพร เคล้าดี . 2523. "จักกวาฬทีปนี กัณฑ์ที่ 6 : การตรวจชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพพร เคล้าดี . "จักกวาฬทีปนี กัณฑ์ที่ 6 : การตรวจชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. Print.
นพพร เคล้าดี . จักกวาฬทีปนี กัณฑ์ที่ 6 : การตรวจชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2523.