ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของครูตามการรับรู้ของตนเองในการปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของครูตามการรับรู้ของตนเองในการปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา
นักวิจัย : นภวรรณ มายะการ
คำค้น : ค่านิยม , ศีลธรรมจรรยา -- การศึกษาและการสอน , ครูประถมศึกษา , โรงเรียน -- ไทย -- ฉะเชิงเทรา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ทิศนา แขมมณี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745664588 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18434
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

1. เพื่อศึกษาบทบาทของครูประถมศึกษาตามการรับรู้ของตนเองในการปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของครูตามการรับรู้ของตนเองในการปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์จำแนกตามเพศ, วุฒิการศึกษา, ประสบการณ์ในการสอนและระดับชั้นที่สอน วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามสำหรับครู และแบบสัมภาษณ์สำหรับนักเรียน นำเครื่องมือดังกล่าวไปทดลองใช้แล้วนำมาปรับปรุงให้สมบูรณ์ ได้แบบสอบถามที่มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.93 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปใช้กับครูในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งทำหน้าที่เป็นครูประจำชั้นจำนวน 486 คน นำแบบสัมภาษณ์ไปใช้กับนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดจำนวน 48 คน ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด คิดเป็น 92.80% และแบบสัมภาษณ์คิดเป็น 100% ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า z การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการทดสอบค่า F ผลการวิจัย ตัวอย่างประชากรของการวิจัย มีบทบาทในการปลูกฝังค่านิยมด้านการมีวินัยในตนเอง การมีสัจจะ และการประหยัดให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาอยู่ในระดับมาก และจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่า z (z-test) เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของครูที่มีเพศ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การสอนแตกต่างกัน ในการปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ ผลปรากฏว่า 1. เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเพศ 1.1 ครูเพศหญิงและชายมีบทบาทในการปลูกฝังค่านิยมด้านการมีวินัยในตนเองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 1.2 ครูเพศหญิงและชายมีบทบาทในการปลูกฝังค่านิยมด้านการมีสัจจะ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 โดยครูเพศชายมีการปลูกฝังมากกว่าครูหญิง 1.3 ครูเพศหญิงและชายมีบทบาทในการปลูกฝังค่านิยมด้านการประหยัด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 โดยครูเพศชายมีการปลูกฝังมากกว่าครูเพศหญิง 2. เมื่อเปรียบเทียบระหว่างวุฒิการศึกษา ครูที่มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี และครูที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี มีบทบาทในการปลูกฝังค่านิยมด้านการมีวินัยในตนเอง การมีสัจจะ และการประหยัด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 โดยครูที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีมีการปลูกฝังมากกว่าครูที่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกค่านิยม 3. เมื่อเปรียบเทียบระหว่างประสบการณ์การสอน 3.1 ครูที่มีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 9 ปีและครูที่มีประสบการณ์การสอน 10 ปีขึ้นไป มีบทบาทในการปลูกฝังค่านิยมด้านการมีวินัยในตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณ์การสอน 10 ปีขึ้นไปมีการปลูกฝังมากกว่าครูที่มีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 9 ปี 3.2 ครูที่มีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 9 ปีและครูที่มีประสบการณ์การสอนตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีการปลูกฝังค่านิยมด้านการมีสัจจะไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 3.3 ครูที่มีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 9 ปีและครูที่มีประสบการณ์การสอน 10 ปีขึ้นไป มีบทบาทในการปลูกฝังค่านิยมด้านการประหยัด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 4. เมื่อเปรียบเทียบระหว่างระดับชั้นพบว่า ครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2, 3-4 และ 5-6 มีการปลูกฝังค่านิยมในด้านการมีวินัยในตนเอง การมีสัจจะและการประหยัดไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
นภวรรณ มายะการ . (2529). บทบาทของครูตามการรับรู้ของตนเองในการปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภวรรณ มายะการ . 2529. "บทบาทของครูตามการรับรู้ของตนเองในการปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภวรรณ มายะการ . "บทบาทของครูตามการรับรู้ของตนเองในการปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
นภวรรณ มายะการ . บทบาทของครูตามการรับรู้ของตนเองในการปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.