ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของนักเรียนและครู สมรรถภาพทางการสอน สภาพแวดล้อมในโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาการงาน และพื้นฐานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของนักเรียนและครู สมรรถภาพทางการสอน สภาพแวดล้อมในโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาการงาน และพื้นฐานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นักวิจัย : นพมาศ พัวพิสิฐ
คำค้น : นักเรียนมัธยมศึกษา -- สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม , กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ -- การศึกษาและการสอน , ครู -- สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745667137 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18432
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของนักเรียนและครู สมรรถภาพทางการสอน สภาพแวดล้อมในโรงเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ ของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตการศึกษา 6 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างนักเรียน 400 คน กลุ่มตัวอย่างครู 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 4 ชนิด คือ (1) แบบสอบถามภูมิหลังของนักเรียนและแบบสอบถามสมรรถภาพทางการสอนของครู (2) แบบสอบถามภูมิหลังของครูและแบบสอบถามความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน (3) แบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครู และ(4) แบบสังเกตสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและแบบประเมินสภาพแวดล้อมในห้องเรียน แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่าสัมประสิทธิ์ ω2 และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวทำนายกับตัวเกณฑ์ ข้อค้นพบที่สำคัญโดยสรุปมีดังนี้ 1. อาชีพมารดามีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. อายุ ประสบการณ์ในการสอน จำนวนปีที่สอนวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพของครู มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. สมรรถภาพทางการสอนของครู ไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4. ความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ขนาดโรงเรียน อัตราส่วนครูต่อนักเรียน และสภาพแวดล้อมในห้องเรียน มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5. ตัวแปรทำนายที่สำคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี 3 ตัวแปร คือ สภาพแวดล้อมในห้องเรียน อาชีพมารดา และเพศของนักเรียน

บรรณานุกรม :
นพมาศ พัวพิสิฐ . (2529). ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของนักเรียนและครู สมรรถภาพทางการสอน สภาพแวดล้อมในโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาการงาน และพื้นฐานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพมาศ พัวพิสิฐ . 2529. "ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของนักเรียนและครู สมรรถภาพทางการสอน สภาพแวดล้อมในโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาการงาน และพื้นฐานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพมาศ พัวพิสิฐ . "ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของนักเรียนและครู สมรรถภาพทางการสอน สภาพแวดล้อมในโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาการงาน และพื้นฐานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
นพมาศ พัวพิสิฐ . ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของนักเรียนและครู สมรรถภาพทางการสอน สภาพแวดล้อมในโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาการงาน และพื้นฐานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.