ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้วารสารสาระสังเขปและดรรชนีของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิคในมหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้วารสารสาระสังเขปและดรรชนีของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิคในมหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิจัย : นฤมล ชินะกุลวัฒนา
คำค้น : มหาวิทยาลัยมหิดล -- นักศึกษา , บริการสาระสังเขปและดัชนี , วารสาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : 9745630527 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17695
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

งานวิจัยนี้ศึกษาการใช้คำลักษณนามในภาษาไทยโคราช ซึ่งพูดที่หมู่บ้านบึงทับปรางค์ ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดูว่าคำลักษณนามที่ใช้ในหมู่บ้านดังกล่าวมีอะไรบ้าง มีความหมายอย่างไร และใช้แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไรในผู้พูดภาษาไทยโคราชที่มีอายุและอาชีพต่างกัน วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์คือการวิเคราะห์องค์ประกอบ (componential analysis) ผู้วิจัยกำหนดความหมายของคำลักษณนามแต่ละคำโดยดูจากคำนามที่เกิดร่วม และแสดงความหมายของคำลักษณนามในรูปของอรรถลักษณ์หรือองค์ประกอบทางความหมาย ผลการวิเคราะห์แสดงว่า คำลักษณนามในภาษาไทยโคราชที่ใช้ในหมู่บ้านดังกล่าว สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆตามอรรถลักษณ์ที่สำคัญได้ 10 ประเภท ซึ่งแตกต่างกันตามอรรถลักษณ์ เช่น มีชีวิต ไม่มีชีวิต เป็นอวัยวะ เป็นพาหนะ และมีรูปทรงกลม มีรูปยาว เป็นต้น สำหรับการใช้คำลักษณนามพบว่า จำนวนคำลักษณนาม และการปรากฏร่วมกับคำนามของคำลักษณนามในผู้พูดที่มีอายุและอาชีพแตกต่างกัน มีความแตกต่างกัน นอกจากนั้นผู้วิจัยยังพบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้การใช้คำลักษณนามแตกต่างกันไป ได้แก่ การมองวัตถุต่างมิติกันของผู้พูดภาษา การเปลี่ยนแปลงในตัวภาษาไทยโคราชเอง และผลของการที่ภาษาไทยโคราชสัมผัสกับภาษาไทยกลาง

บรรณานุกรม :
นฤมล ชินะกุลวัฒนา . (2527). การใช้วารสารสาระสังเขปและดรรชนีของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิคในมหาวิทยาลัยมหิดล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นฤมล ชินะกุลวัฒนา . 2527. "การใช้วารสารสาระสังเขปและดรรชนีของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิคในมหาวิทยาลัยมหิดล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นฤมล ชินะกุลวัฒนา . "การใช้วารสารสาระสังเขปและดรรชนีของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิคในมหาวิทยาลัยมหิดล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
นฤมล ชินะกุลวัฒนา . การใช้วารสารสาระสังเขปและดรรชนีของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิคในมหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.