ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในเอกสารการสอนชุดวิชา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในเอกสารการสอนชุดวิชา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นักวิจัย : นฤมล รักษาสุข
คำค้น : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ศูนย์บรรณสารสนเทศ , การอ้างถึงทางบรรณานุกรม , วารสาร , ตำรา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณพิมล กุลบุญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : 9745649007 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17693
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา รายชื่อ ความถี่ ขอบเขตเนื้อหาวิชา อายุและภาษาของวารสารที่ได้รับการอ้างถึงในเอกสารการสอนชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตลอดจนเปรียบเทียบรายชื่อวารสารที่ได้รับการอ้างถึงในเอกสารการสอนชุดวิชา กับรายชื่อวารสารที่มีอยู่ในศูนย์บรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารที่ปรากฏในบรรณานุกรมหรือเชิงอรรถหรือหนังสือประกอบการค้นคว้าหรือแหล่งที่มาของเอกสารการสอนชุดวิชา 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ที่ผลิตตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2523 จนถึงภาค 2 ปีการศึกษา 2526 รวมจำนวน79 ชุดวิชา ผลการวิจัยเสนอเป็นค่าร้อยละซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ จากจำนวนเอกสารการสอนชุดวิชา 79 ชุด ปรากฏว่ามีปริมาณการอ้างถึงทั้งหมด 15,185 รายการ โดยเป็นการอ้างถึงวารสาร 1,719 รายการ คิดเป็นร้อยละ 11.32 จากปริมาณการอ้างถึงวารสารดังกล่าว เป็นการอ้างถึงที่มีรายละเอียดทางบรรณานุกรมสมบูรณ์สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ได้ 1,679 รายการ คิดเป็นร้อยละ 97.67 ของจำนวนการอ้างถึงวารสารทั้งหมด ในการศึกษารายชื่อวารสารที่ได้รับการอ้างถึง ปรากฏว่ามีสารสารที่ได้รับการอ้างถึงจำนวนทั้งสิ้น 551 ชื่อ แบ่งออกเป็นวารสารภาษาไทย 284 ชื่อ และวารสารภาษาอังกฤษ 267 ชื่อ โดยราชกิจจานุเบกษา เป็นวารสารภาษาไทยที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุด และ Journal of Medical Association of Thailand เป็นวารสารภาษาอังกฤษที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุด วารสารที่มีขอบเขตเนื้อหาวิชาหมวดเศรษฐศาสตร์ได้รับการอ้างถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 24.06 ของปริมาณการอ้างถึงวารสารทั้งหมด รวมทั้งวารสารใหม่ๆที่มีอายุในช่วง 0-5 ปี จะได้รับการอ้างถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.15 และวารสารภาษาไทยได้รับการอ้างถึงมากกว่าวารสารภาษาอังกฤษในอัตราส่วนร้อยละ 66.94 : 33.06 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับบรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการดำเนินงานเกี่ยวกับวารสาร อันได้แก่ การคัดเลือก การจัดหา และการจัดเก็บ ให้สอดคล้องกับสภาพการใช้ของผู้เขียนเอกสารการสอนชุดวิชา รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการให้บริการดรรชนีและสาระสังเขปแก่ผู้ใช้ โดยคัดเลือกรายชื่อวารสารที่ได้รับการอ้างถึงมากมาจัดทำ

บรรณานุกรม :
นฤมล รักษาสุข . (2528). การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในเอกสารการสอนชุดวิชา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นฤมล รักษาสุข . 2528. "การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในเอกสารการสอนชุดวิชา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นฤมล รักษาสุข . "การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในเอกสารการสอนชุดวิชา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
นฤมล รักษาสุข . การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในเอกสารการสอนชุดวิชา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.