ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณนามในภาษาไทยโคราชที่บ้านบึงทับปรางค์ ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลักษณนามในภาษาไทยโคราชที่บ้านบึงทับปรางค์ ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
นักวิจัย : นฤมล จันทรศุภวงศ์
คำค้น : ภาษาไทย -- การใช้ภาษา , ภาษาไทย -- ลักษณนาม , ภาษาโคราช -- ลักษณนาม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : 9745649767 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17692
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

งานวิจัยนี้ศึกษาการใช้ลักษณะนามในภาษาไทยโคราช ซึ่งพูดที่หมู่บ้านบึงทับปรางค์ ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดูว่าคำลักษณะนามที่ใช้ในหมู่บ้านดังกล่าวมีอะไรบ้าง มีความหมายอย่างไร และใช้แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ในผู้พูดภาษาไทยโคราชที่มีอายุและอาชีพต่างกัน วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์คือการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Componential analysis) ผู้วิจัยกำหนดความหมายของคำลักณนามแต่ละคำโดยดูจากคำนามที่เกิดร่วม และแสดงความหมายของคำลักษณนามในรูปของอรรถลักษณ์หรือองค์ประกอบทางความหมาย ผลการวิเคราะห์แสดงว่า คำลักษณนามในภาษาไทยโคราชที่ใช้ในหมู่บ้านดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ตามอรรถลักษณ์ที่สำคัญได้ 10 ประเภท ซึ่งแตกต่างกันตามอรรถลักษณ์ เช่น มีชีวิต ไม่มีชีวิต เป็นอวัยวะ เป็นพาหนะ และมีรูปทรงกลม มีรูปยาวเป็นต้น สำหรับการใช้คำลักษณนามพบว่า จำนวนคำลักษณนาม และการกรากฏร่วมกับคำนามของคำลักษณนามในผู้พูดที่มีอายุและมีอาชีพต่างกัน มีควมแตกต่างกัน นอกจากนั้นผู้วิจัยยังพบว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการใช้ลักษณะนามแตกต่างกันไป ได้แก่ การมองวัตถุต่างมิติของผู้พูดภาษา การเปลี่ยนแปลงในตัวภาษาไทยโคราชเอง และผลของการที่ภาษาไทยโคราชสัมผัสกับภาษาไทยกลาง

บรรณานุกรม :
นฤมล จันทรศุภวงศ์ . (2528). ลักษณนามในภาษาไทยโคราชที่บ้านบึงทับปรางค์ ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นฤมล จันทรศุภวงศ์ . 2528. "ลักษณนามในภาษาไทยโคราชที่บ้านบึงทับปรางค์ ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นฤมล จันทรศุภวงศ์ . "ลักษณนามในภาษาไทยโคราชที่บ้านบึงทับปรางค์ ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
นฤมล จันทรศุภวงศ์ . ลักษณนามในภาษาไทยโคราชที่บ้านบึงทับปรางค์ ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.