ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากระบวนการปรับนโยบายต่างประเทศ ของไทยต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง 1969-1973

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากระบวนการปรับนโยบายต่างประเทศ ของไทยต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง 1969-1973
นักวิจัย : ฤาชัย จันทรสมบัติ
คำค้น : ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- สาธารณรัฐประชาชนจีน (1969-1973)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุขุมพันธุ์ บริพัตร, ม.ร.ว. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745668478 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17641
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มุ่งเน้นศึกษาถึงขบวนการปรับนโยบายต่างประเทศไทยต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงปี 1969-1973 ซึ่งอยู่ในช่วงการบริหารประเทศของรัฐบาล จอมพลถนอม กิตติขจร (1964-1973) ทั้งนี้จะเน้นศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุผลักดันให้นำไทยทำการปรับนโยบาย โดยจะใช้ทฤษฎีความเกี่ยวพัน (Linkage Theory) เป็นกรอบในการวิเคราะห์ ผลการวิจัยปรากฏว่า การที่สหรัฐอเมริกาประกาศลัทธินิกสัน เมื่อปี 1969 พร้อมกับแสดงเจตนารมณ์ที่จะลดบทบาทของตนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการปรับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1972 เป็นปัจจัยภายนอกที่เป็นตัวกระตุ้นในกระบวนการปรับนโยบายต่างประเทศไทยต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงดังกล่าว โดยพบว่า ผู้นำฝ่ายพลเรือนโดยเฉพาะ มีความเคลื่อนไหวในความพยายามที่จะปรับความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่ผู้นำฝ่ายทหาร ซึ่งมีอำนาจชี้ขาดในขณะนั้น ยังคงมีความหวาดระแวงในสาธารณรัฐประชาชนจีน และต้องการดำเนินนโยบาย “รอดูไปก่อน” กับประเทศดังกล่าว ฉะนั้น การปรับนโยบายต่างประเทศไทยต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงมีขึ้นในขอบเขตที่จำกัด โดยมี ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทางด้านกีฬา การค้า และด้านวัฒนธรรมอื่นๆ เท่านั้น และความสัมพันธ์ทางด้านการเมือง ยังคงไม่ได้รับการพัฒนาแต่อย่างใด

บรรณานุกรม :
ฤาชัย จันทรสมบัติ . (2529). การศึกษากระบวนการปรับนโยบายต่างประเทศ ของไทยต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง 1969-1973.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฤาชัย จันทรสมบัติ . 2529. "การศึกษากระบวนการปรับนโยบายต่างประเทศ ของไทยต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง 1969-1973".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฤาชัย จันทรสมบัติ . "การศึกษากระบวนการปรับนโยบายต่างประเทศ ของไทยต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง 1969-1973."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
ฤาชัย จันทรสมบัติ . การศึกษากระบวนการปรับนโยบายต่างประเทศ ของไทยต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง 1969-1973. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.