ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลต้นแบบ (กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางคูวัด)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลต้นแบบ (กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางคูวัด)
นักวิจัย : พสิษฐ์ มะลิ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุนทร บุญญาธิการ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18017
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.) --จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

เทศบาลตำบลบางคูวัด มีความประสงค์จะสร้างที่อาคารที่ทำการแห่งใหม่ เพื่อรองรับการให้บริการต่อประชาชน ขณะนี้ได้ซื้อที่ดินไว้แล้ว 16-1-88 ไร่ และไม่สามารถก่อสร้างอาคารสำนักงานได้ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ด้วยศักยภาพพื้นที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี แนวโน้มความเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต ทำให้ผู้ศึกษาสนใจในการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเพื่อให้เทศบาลจะได้มีสำนักงานตามความประสงค์และเป็นอาคารต้นแบบให้กับท้องถิ่นระดับประเทศได้ การศึกษาและวิจัย จึงมุ่งเน้นศึกษาความเป็นไปได้ว่าทำอย่างไรเทศบาลจะมีเงินมาสร้างสำนักงานใช้งบประมาณน้อยและเป็นอาคารต้นแบบที่ตอบสนองสังคมได้ทุกยุคสมัย ดังนั้น การวิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการก่อสร้างยุคใหม่ที่ลดระยะเวลา ลดต้นทุน ประหยัดพลังงานและพื้นที่อาคารก่อให้เกิดรายได้เพื่อนำเงินภาคเอกชนมาเป็นค่าก่อสร้างสำนักงานด้วยวิธีดำเนินการวิจัยมีการคัดเลือกวัสดุและนำวัสดุฉนวนที่เหมาะสมมาใช้ ได้แก่ แผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Insulated Panel) กระจกนิรภัยประหยัดพลังงาน และกรอบ uPVC ผลการวิจัย กรณีศึกษาพื้นที่อาคาร 25,000 ตารางเมตร เป็นงานอาคารไม่รวมงานตกแต่ง และสาธารณูปโภค(ระบบไฟฟ้า ประปา แอร์และอื่น ๆ ) ระยะเวลาก่อสร้าง จากแนวคิดการวิจัยใช้เวลา 240 วัน และการก่อสร้างแบบเดิมใช้เวลา 360 วัน ซึ่งจะสิ้นเปลืองเวลาไปอีก 120 วัน หรือ 33.33% ต้นทุนค่าก่อสร้างจากแนวคิดการวิจัยค่าก่อสร้าง 4,800 บาทต่อตารางเมตร และการก่อสร้างแบบเดิมค่าก่อสร้าง 7,000 บาทต่อตารางเมตร ลดลง 2,200 บาทต่อตารางเมตร คิดเป็น 31.43 % และมีการบริหารจัดการพื้นที่โดยใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ 100 % และมีการสร้างรายได้ สรุปผลการวิจัย เป็นการวิจัยในเชิงแนวคิดมีการศึกษาความเป็นไปได้ ในโปรแกรมการลงทุนถือว่าเป็นมิติใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการออกแบบระดมทุนจากภาคเอกชนและนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้จริงในการก่อสร้างให้รวดเร็ว ลดต้นทุน ประหยัดพลังงานและมีการบริหารพื้นที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บรรณานุกรม :
พสิษฐ์ มะลิ . (2552). การศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลต้นแบบ (กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางคูวัด).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พสิษฐ์ มะลิ . 2552. "การศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลต้นแบบ (กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางคูวัด)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พสิษฐ์ มะลิ . "การศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลต้นแบบ (กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางคูวัด)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
พสิษฐ์ มะลิ . การศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลต้นแบบ (กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางคูวัด). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.