ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการด้านการตลาดของร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด และร้านสหกรณ์พระนคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการด้านการตลาดของร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด และร้านสหกรณ์พระนคร
นักวิจัย : เลิศชัย ทองสอาด
คำค้น : สหกรณ์ร้านค้า , การตลาด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรัชนา วิวัฒนชาต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : 9745610267 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17638
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พณ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

สหกรณ์ผู้บริโภคนับเป็นองค์กรหนึ่งที่มีคุณประโยชน์มหาศาลต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กำลังพัฒนา เพราะระเบียบและวิธีการทางสหกรณ์เป็นหนทางที่จะช่วยเหลือสมาชิก (ประชาชน) ให้ได้ซื้อสินค้าต่างๆ ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดหรือเท่ากับราคาตลาด และจะได้เงินส่วนลดจากการซื้อและเงินปันผลจากหุ้นที่ซื้อ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกนิสัยของการร่วมลงทุน การร่วมมือกันบริหารงานและพัฒนาระบบประชาธิปไตยด้วย การพัฒนาด้านการสหกรณ์ของโลกและของประเทศไทยมีมานานแล้ว โดยเฉพาะในประเทศไทยได้เริ่มต้นทางด้านสหกรณ์การเกษตรก่อนด้วยเหตุผลว่า การเกษตรเป็นหัวใจของเศรษฐกิจของประเทศ ส่วนสหกรณ์ผู้บริโภคเพิ่งจะเริ่มมีมาประมาณ 40 ปีเศษ และยังต้องมีการแก้ไขและพัฒนากันอีกมาก ในประเทศไทย สหกรณ์ผู้บริโภคเป็นระบบสหกรณ์ที่มีประชาชนนิยมกันอยู่ แม้แต่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน ก็มีการจัดตั้งร้านสหกรณ์ให้กับหน่วยงานของตนเช่นกัน การศึกษาในเรื่องสหกรณ์ผู้บริโภคจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและน่าศึกษา ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาทางการดำเนินงานด้านการตลาดของสหกรณ์ผู้บริโภคสองแห่ง คือ ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด และร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด ซึ่งได้รับความสำเร็จในการดำเนินงานมากที่สุดในบรรดาสหกรณ์ผู้บริโภคในประเทศไทย จากการศึกษาการดำเนินงานของร้านสหกรณ์ทั้งสองและได้พบว่า มีข้อแตกต่างกันบางประการ ในด้านการให้อำนาจ การตัดสินใจแก่ผู้จัดการสาขา นโยบายในด้านการเปิดสาขา การร่วมมือระหว่างสาขา ตลอดจนในด้านการส่งเสริมการจำหน่าย กล่าวคือ ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด ให้อำนาจแก่ผู้จัดการสาขาน้อยกว่าร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด แต่มีการส่งเสริมการจำหน่ายในด้านการโฆษณาและส่งเสริมการขายมากกว่า สำหรับผลจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการจากสหกรณ์ทั้งสองแห่ง สรุปได้คล้ายคลึงกันว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 20-35 ปี และมักเป็นสมาชิกร้านสหกรณ์เพียงแห่งเดียว มีผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอยู่บ้างก็เพราะมีบุคคลในครอบครัวเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ผู้ซื้อสินค้ามักตั้งใจซื้อมาล่วงหน้า เหตุผลที่ซื้อส่วนใหญ่เห็นว่ามีสินค้ามากพอควรทั้งคุณภาพและราคาก็ทัดเทียมกับที่อื่น แต่ด้านการจัดสินค้าเห็นว่าร้านสหกรณ์พระนครเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าสหกรณ์กรุงเทพ สำหรับด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้า เช่น ที่จอดรถยังมีไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่พอใจในการซื้อสินค้าจากร้านสหกรณ์และยินดีกลับไปซื้ออีก ปัญหาด้านการตลาดของร้านสหกรณ์ทั้งสองโดยสรุปก็คือ การตัดสินใจของฝ่ายจัดการยังไม่รวดเร็วเท่าที่ควร การบริหารงานยังไม่ได้นำหลักการจัดการด้านการตลาดมาใช้ประโยชน์มากนัก ข้อเสนอแนะก็คือ ร้านสหกรณ์ทั้งสองแห่งควรให้ผู้จัดการสาขามีอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้นและควรนำวิธีการทางการตลาดมาใช้ให้มากขึ้น โดยการจัดหาสินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการมาขาย ปรับปรุงด้านการจัดวางสินค้าให้แลดูสวยงาม มีป้ายติดราคาชัดเจน ราคาสินค้าควรเป็นราคาเดียวกันทุกสาขา และไม่ต้องสูงกว่าที่อื่นๆ มีการควบคุมด้านการจัดส่งสินค้าการจำหน่ายและการสต๊อกสินค้าที่ดี ไม่ให้มีของค้างสต๊อกมากทั้งควรมีการส่งเสริมการขายให้มากขึ้น โดยการลดราคาสินค้า จัดของแถม ฯลฯ เป็นระยะๆ นอกจากนี้ยังควรทำการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสหกรณ์และให้ข่าวสารแก่สมาชิก สาธารณะชนให้ทราบอย่างทั่วถึงทางสื่อต่างๆ ตลอดจนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่ลูกค้า เช่นที่จอดรถ พนักงานบริการให้พอเพียง ในการปรับปรุงในการบริหารงานด้านการตลาดนั้น ร้านสหกรณ์ควรคำนึงถึงการแข่งขันกับร้านสหกรณ์อื่น และธุรกิจเอกชนอื่นๆ ด้วย เพื่อให้มีผลกำไรมากพอเพียงที่จะขยายสาขาหรือกลุ่มสินค้าที่ขายให้มากขึ้น

บรรณานุกรม :
เลิศชัย ทองสอาด . (2525). การจัดการด้านการตลาดของร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด และร้านสหกรณ์พระนคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เลิศชัย ทองสอาด . 2525. "การจัดการด้านการตลาดของร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด และร้านสหกรณ์พระนคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เลิศชัย ทองสอาด . "การจัดการด้านการตลาดของร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด และร้านสหกรณ์พระนคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
เลิศชัย ทองสอาด . การจัดการด้านการตลาดของร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด และร้านสหกรณ์พระนคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.