ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อกำลังขวัญในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัทเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานบริษัทเฟดเดอร์สมาร์เกทติ้งเซอร์วิส จำกัด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อกำลังขวัญในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัทเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานบริษัทเฟดเดอร์สมาร์เกทติ้งเซอร์วิส จำกัด
นักวิจัย : ลาวัณย์ อรุณสิทธิ์
คำค้น : บริษัทเฟดเดอร์ สมาร์เก็ตติ้งเซอร์วิส , ขวัญในการทำงาน , การบริหารงานบุคคล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไพโรจน์ สิตปรีชา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2521
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17635
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521

จุดมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ต้องการศึกษาถึงปัจจัยทางการบริการ ซึ่งมีอิทธิพลต่อ "ขวัญ" ของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในบริษัทเฟดเดอร์สมาร์เกทติ้งเซอร์วิส กำจัด ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้แก่พนักงานจำนวน 103 คน ที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างในฝ่ายต่างๆ 7 ฝ่ายคือ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายวางแผนและระบบงาน ฝ่ายบริการและติดตั้ง และฝ่ายบุคคลเมื่อเดือน พฤษภาคม 2520 การดำเนินการวิเคราะห์ได้จำแนกปัจจัยทางการบริหารออกเป็น 9 ประเภทคือ สภาพแวดล้อมในการทำงาน สวัสดิการ โอกาสก้าวหน้า สถานภาพและยอมรับนับถือ การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน การประสานงาน ความรู้สึกมั่นคงในการทำงาน ความสัมพันธ์ในการบริหารงาน และโครงสร้างของหน่วยงาน กับยังได้จำแนกภูมิหลังของพนักงานออกเป็น 5 ลักษณะคือ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อายุการทำงาน และ ประเภทของพนักงาน โดยได้พิจารณาว่าภูมิหลังของพนักงานจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่พนักงานมีต่อปัจจัยทางการบริหารทั้ง 9 ประเภทหรือไม่ อย่างไร ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ ได้พบว่าภูมิหลังของพนักงานดังกล่าวข้างต้น ทำให้พนักงานแสดงความรู้สึก ต่อการบริหารงานภายในบริษัทเฟดเดอร์สมาร์เกทติ้งเซอร์วิสแตกต่างกัน โดยความรู้สึกของพนักงานดังกล่าวจะสามารถชี้ให้ทราบถึงขวัญในการทำงานได้ว่าอยู่ในระดับสูงหรือต่ำเพียงใด

บรรณานุกรม :
ลาวัณย์ อรุณสิทธิ์ . (2521). ปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อกำลังขวัญในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัทเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานบริษัทเฟดเดอร์สมาร์เกทติ้งเซอร์วิส จำกัด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลาวัณย์ อรุณสิทธิ์ . 2521. "ปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อกำลังขวัญในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัทเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานบริษัทเฟดเดอร์สมาร์เกทติ้งเซอร์วิส จำกัด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลาวัณย์ อรุณสิทธิ์ . "ปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อกำลังขวัญในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัทเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานบริษัทเฟดเดอร์สมาร์เกทติ้งเซอร์วิส จำกัด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. Print.
ลาวัณย์ อรุณสิทธิ์ . ปัจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลต่อกำลังขวัญในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัทเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานบริษัทเฟดเดอร์สมาร์เกทติ้งเซอร์วิส จำกัด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2521.