ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งานบุคลากรนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : งานบุคลากรนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
นักวิจัย : ละออง วรรณโคตร
คำค้น : การบริหารงานบุคคล , นิสิตนักศึกษา -- การบริหาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : 9745608769 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17634
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

วัตถุประสงค์ของการวิจัย การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะและขอบข่ายของงานบุคลากรนิสิตนักศึกษาที่จัดในมหาวิทยาลัย สำรวจความคิดเห็น และเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาจารย์และนิสิตศึกษาเกี่ยวกับงานบุคลากรนิสิตนักศึกษาที่จัดในมหาวิทยาลัย สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานของการวิจัยนี้คือ อาจารย์และนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเดียวกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคลากรนิสิตนักศึกษาแตกต่างกัน อาจารย์และนิสิตนักศึกษาทั้ง 8 มหาวิทยาลัย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคลากรนิสิตนักศึกษาแตกต่างกันอาจารย์ทั้ง 8 มหาวิทยาลัย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคลากรนิสิตนักศึกษาไม่แตกต่างกันและนิสิตนักศึกษาทั้ง 8 มหาวิทยาลัย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคลากรนิสิตนักศึกษาไม่แตกต่างกันวิธีดำเนินการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัยมีดังนี้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรจากมหาวิทยาลัย 8 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยของแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร และมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างประชากรออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ให้การสัมภาษณ์และผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ให้การสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานบุคลากรนิสิตนักศึกษา จำนวนมหาวิทยาลัยละ 3 คนรวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 24 คน ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อาจารย์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานบุคลากรนิสิตนักศึกษา จำนวน 213 คน และนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 จำนวน 737 คนเครื่องมือและวิธีการรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้เครื่องมือและวิธีการรวบรวมข้อมูล 3 แบบ คือ การศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์ ได้ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ส่วนข้อมูลจากแบบสอบถามได้ใช้วิธีหาค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าที (T-test) และค่า ANOVA (F-test) สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. เกี่ยวกับลักษณะขอบข่ายของงานบุคลากรนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นพบว่ามี 3 ประเภทด้วยกันคือ งานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนิสิตนักศึกษา และงานวินัยนิสิตนักศึกษา ในด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษานั้นประกอบด้วยกิจกรรมหลายอย่าง อาทิเช่น กิจกรรมทางด้านบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมทางด้านกีฬา และกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ในด้านบริการและสวัสดิการนั้นมีขอบข่ายกว้างขวางมากและเป็นงานของหลายหน่วยงาน เช่น กองกิจการนิสิตนักศึกษา กองบริการการศึกษา ฝ่ายทะเบียนกลาง เป็นต้น ส่วนในด้านงานวินัยนิสิตนักศึกษานั้นมีลักษณะและขอบข่ายเกี่ยวกับการทำทะเบียนประวัติ การสอบสวนหาผู้กระทำผิด และการส่งเสริมความรู้ความประพฤติ เป็นต้น 2. ปัญหาที่พบในการดำเนินงานบุคลากรนิสิตนักศึกษา พบว่าสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ปัญหาจากระบบบริหาร ปัญหาจากอาจารย์ และปัญหาจากนิสิตนักศึกษา 3. จากการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่าอาจารย์และนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเดียวกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคลากรนิสิตนักศึกษาไม่แตกต่างกัน อาจารย์และนิสิตนักศึกษาทั้ง 8 มหาวิทยาลัย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคลากรนิสิตนักศึกษาแตกต่างกัน อาจารย์ทั้ง 8 มหาวิทยาลัย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคลากรนิสิตนักศึกษาแตกต่างกันเพียงด้านเดียวจาก 3 ด้าน คือ ด้านบริการและสวัสดิการนิสิตนักศึกษา และนิสิตนักศึกษาทั้ง 8 มหาวิทยาลัย มีความคิดเห็นแตกต่าง 4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของงานบุคลากรนิสิตนักศึกษานั้น อาจารย์และนิสิตนักศึกษาทั้ง 8 มหาวิทยาลัย เห็นว่าอยู่ในระดับสำคัญมาก และสำคัญปานกลางส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ การสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนิสิตนักศึกษาตามวิถีทางประชาธิปไตย (ด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษา) 5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและคุณภาพของงานบุคลากรนิสิตนักศึกษานั้นนิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าอยู่ในระดับจัดได้เกือบดี มีเพียงบางข้อที่อยู่ในระดับจัดได้ดีและจัดได้ไม่ดี ข้อเสนอแนะของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่ง ควรจะมีการพิจารณาและให้ความสำคัญแก่งานบุคลากรนิสิตนักศึกษาทั้ง 3 ประเภท คือ งานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนิสิตนักศึกษา และงานวินัยนิสิตนักศึกษา เช่น ใน ด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษาควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการนิสิตนักศึกษาตามวิถีทางประชาธิปไตย และควรมีการปรับปรุงกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและการประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ ให้ทั้งอาจารย์และนิสิตนักศึกษาทราบ ด้านบริการและสวัสดิการ ควรมีการปรับปรุงบริการหางานแก่นิสิตนักศึกษา บริการหอพักและจัดที่พักอาศัยและบริการแนะแนวในบางมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีขึ้น ส่วนด้านวินัยนิสิตนักศึกษานั้นควรมีการทบทวนระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมีหน่วยพัฒนานิสิตนักศึกษาขึ้น

บรรณานุกรม :
ละออง วรรณโคตร . (2525). งานบุคลากรนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ละออง วรรณโคตร . 2525. "งานบุคลากรนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ละออง วรรณโคตร . "งานบุคลากรนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
ละออง วรรณโคตร . งานบุคลากรนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.