ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้แก่นักศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้แก่นักศึกษา
นักวิจัย : ละอองกาญจน์ สุริชัยพาณิชย์
คำค้น : ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา , ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ , มณฑา พัววิไล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2520
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17643
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อสำรวจบริการต่างๆ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น การใช้ห้องสมุดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อบริการของห้องสมุด ผลการวิจัยคาดว่าจะใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารระดับสูง บรรณารักษ์สำนักงานหอสมุดกลาง และบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะ นำไปปรับปรุงแก้ไขการให้บริการของห้องสมุดแต่ละแห่ง ให้ดียิ่งขึ้นและสนองความต้องการของนักศึกษาให้มากที่สุด ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ได้จากหนังสือและวัสดุการอ่านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัย การสัมภาษณ์บรรณารักษ์ สำนักงานหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะ และจากการสำรวจตัวอย่างนักศึกษาจำนวน 634 คน หรือร้อยละ 25 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2519 ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาใช้ห้องสมุดมากกว่าสัปดาห์ละครั้งในวันที่ไม่มีชั่วโมงเรียนมากที่สุด เพื่อค้นคว้าประกอบการเรียนและการเขียนรายงานหรือภาคนิพนธ์ โดยศึกษาวิธีใช้ห้องสมุดด้วยตนเอง และค้นหาสิ่งที่ต้องการจากห้องสมุดด้วยการใช้บัตรรายการเท่ากับการเดินดูจากชั้น บริการของสำนักงานหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะเป็นที่พอใจของนักศึกษาในระดับปานกลางและน้อย ปัญหาที่พบในการวิจัยครั้งนี้คือสำนักงานหอสมุดกลางตั้งอยู่ไกลจากอาคารเรียน และหอพักทำให้ไปใช้บริการไม่สะดวก ห้องสมุดคณะส่วนมากเปิดบริการเฉพาะในเวลาราชการและเนื้อที่สำหรับให้บริการมีขนาดแคบมาก ทั้งสำนักงานหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะมีหนังสือและวัสดุการอ่านอื่นๆ จำนวนน้อย และให้ยืมในระยะเวลาสั้น ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงบริการของสำนักงานหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะเพิ่มจำนวนหนังสือและวัสดุการอ่านอื่นๆ ขยายเนื้อที่สำหรับให้บริการของห้องสมุดคณะและสร้างอาคารสำนักงานหอสมุดกลางหลังใหม่อยู่ในศูนย์กลางการใช้ของนักศึกษา

บรรณานุกรม :
ละอองกาญจน์ สุริชัยพาณิชย์ . (2520). บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้แก่นักศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ละอองกาญจน์ สุริชัยพาณิชย์ . 2520. "บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้แก่นักศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ละอองกาญจน์ สุริชัยพาณิชย์ . "บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้แก่นักศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520. Print.
ละอองกาญจน์ สุริชัยพาณิชย์ . บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้แก่นักศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2520.