ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา
นักวิจัย : นรินทร์ จอมบดินทร์
คำค้น : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ , ครอบครัว , ทรัพย์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อมร จันทรสมบูรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2520
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17583
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520

ระบบทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในกฎหมาย ครอบครัว เพราะเป็นกฎเกณฑ์ที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในเรื่องทรัพย์สิน ซึ่งมีผลไม่แต่เฉพาะคู่สมรสและบุคคลในครอบครัว แต่มีผลไปถึงบุคคลภายนอก คือ เจ้าหนี้ และทายาทผู้รับมรดกเมื่อพิจารณาในเชิงกฎหมาย แต่หากพิจารณาในเชิงเศรษฐกิจและสังคมแล้ว การกำหนดหลักเกณฑ์ในระบบทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยามีความสำคัญมาก เพราะครอบครัวเป็นสถาบันแรกและสถาบันพื้นฐานของสังคม ซึ่งมีอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของวิทยานิพนธ์นี้ได้ชี้ให้เห็นแนวโน้มของกฎหมายนานาประเทศในการใช้หลักความเสมอภาคในเรื่องระบบทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา แต่ทุกประเทศก็ยังคำนึงถึงเอกภาพของครอบครัว จึงได้กำหนดมาตรการจำกัดอำนาจของคู่สมรสฝ่ายที่มีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินในส่วนที่อาจมีผลกระทบต่อการเลี้ยงดู และเอกภาพของครอบครัว ระบบทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาตามกฎหมายไทยปัจจุบันคล้ายคลึงกับระบบทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาที่เป็นระบบตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสหลังการแก้ไขปี คศ.1965 แต่กฎหมายไทยได้ก้าวหน้ากว่าในการให้สิทธิแก่สตรี โดยให้ภรรยาจัดการสินสมรสร่วมกับสามี แต่เป็นที่น่าวิตกว่า การเพิ่มความเสมอภาคย่อมลดเอกภาพในครอบครัว ผู้เขียนจึงได้เสนอแนะให้จัดระบบทะเบียนทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาเป็นทะเบียนกลาง เพื่อความสะดวกในการบริหารความยุติธรรม และเสนอให้จัดตั้งศาลครอบครัวและมีวิธีพิจารณาพิเศษสำหรับศาลครอบครัว เพื่อลดขั้นตอนของกระบวนพิจารณาให้ยุ่งยากน้อยลง และใช้หลักประนีประนอมเพื่อลดความแตกร้าวในครอบครัว

บรรณานุกรม :
นรินทร์ จอมบดินทร์ . (2520). ระบบทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นรินทร์ จอมบดินทร์ . 2520. "ระบบทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นรินทร์ จอมบดินทร์ . "ระบบทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520. Print.
นรินทร์ จอมบดินทร์ . ระบบทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2520.